Hopp til innhold

Ja - vi vil ha SPING!

Vi er interessert i tjenesten SPING!


Fyll inn nødvendig informasjon - så hører du fra oss om kort tid.
* Betyr påkrevd informasjon.

Kontaktinformasjon


@
@

Vilkår for betalingstjenester tilknyttet SPING

1. OMFANG
1.1. Disse vilkårene regulerer Sparebanken Møres (Banken) leveranse av en digital betalingstjeneste for In-app-betalinger (Betalingstjenesten) som er integrert med Evrys tjeneste SPING, samt innløsing og avregning av betalinger initiert gjennom SPING og autorisert med Betalingstjenesten (Oppgjør). Betalingstjenesten og Oppgjør benevnes samlet som Tjenestene.

2. FORUTSETNINGER FOR INNGÅELSE AV AVTALE
2.1. Brukerstedet skal være registrert i Enhetsregisteret/Frivillighetsregisteret.
2.2. Bemyndiget person fra brukerstedet skal inngå avtale med Evry om bruk av tjenesten SPING.
2.3. Brukerstedet må ha eller inngå en kundeavtale, inkludert innskuddskonto, med banken.

3. BEGRENSNINGER
3.1. Banken forbeholder seg retten til å nekte å levere Tjenestene til Brukerstedet etter en intern vurdering. Som hovedregel vil Banken ikke levere Tjenestene til brukersteder som vil innebære en uakseptabel risiko for banken, herunder brukersteder med lav kredittrating, som forhåndsselger varer eller tjenester, som bryter norsk lov eller som etter Bankens vurdering fremstår eller opptrer støtende, uetisk eller krenkende.
3.2. Brukerstedet skal omtale sitt/sine salgssted i SPING på en måte som gjør det enkelt for betaler å vite at betaling skjer til rett mottaker. Banken forbeholder seg retten til å nekte å levere Tjenestene for salgssteder som inneholder misvisende, uklare eller støtende navn.
3.3. Betalingstjenesten skal bare benyttes i fysiske utsalgssteder til betaling i norske kroner for varer og tjenester levert i Norge samtidig med betalingsoverføringen. Brukerstedet skal ha de nødvendige tillatelser til å tilby varene og tjenestene på det aktuelle salgsstedet. Avvikles et salgssted skal det umiddelbart fjernes fra SPING.
3.4. Brukerstedet skal ikke benytte Betalingstjenesten til:
a)utbetaling av kontanter,
b)å gjennomføre betalinger med opprinnelse i salg eller aktiviteter som tilbys av tredjepart,
c)å gjennomføre betalinger knyttet til varer eller tjenester som er eller tilbys i strid med norsk lov eller som etter Bankens vurdering fremstår støtende, uetisk eller krenkende, eller på annen måte vil kunne skade Bankens eller bankens underleverandører sitt omdømme,
d)salg eller utleie av pornografisk materiale og filmer,
e)salg av modifiseringschips,
f)salg av varer eller tjenester som krenker noens immaterielle rettigheter,
g)salg av dekrypteringsenheter for HD DVD og Blu-Ray,
h)betaling av gjeld,
i)inkasso,
j)motta donasjoner på vegne av andre,
k)spill, veddemål, o.l., (salg av lodd hos lag og foreninger er tillat)
l)tobakk og tobakk-relaterte produkter,
m)elektroniske sigaretter,
n)salg av legemidler,
o)salg av drivstoff via selvbetjente drivstoffpumper.
3.5. Forutsatt at Banken har godkjent Brukerstedet for slike aktiviteter og at Brukerstedet oppfyller eventuelle vilkår banken har satt for slik godkjenning, kan Betalingstjenesten benyttes til:
a)innsamlingsaksjoner til fordel for Brukerstedet,
b)salg av varer og tjenester som skal leveres frem i tid, inkludert, men ikke begrenset til depositum, medlemskap og/eller abonnementstransaksjoner, reiser, billetter, kurs.
3.6. Brukerstedet skal ikke ta vare på transaksjonsdata fra betalinger utført via Betalingstjenesten eller kortdata, annet enn det som fremkommer av rapporter som gjøres tilgjengelig for Brukerstedet av Banken eller i SPING.

4. BRUKERSTEDETS PLIKTER:
4.1. Brukerstedet skal godta autoriserte betalinger gjennomført via Betalingstjenesten som fullt oppgjør ved salg av varer og tjenester registrert på det aktuelle salgssted i SPING.
4.2. Brukerstedet skal på en hensiktsmessig måte gjøre kjent at brukerstedet godtar betaling med Sping. Merkingen må ikke skape inntrykk av at Brukerstedet, varene eller tjenestene er sponset, produsert, tilbudt, solgt, anbefalt eller på annen måte støttet av Banken, Evry, kortselskapene eller disses underleverandører.
4.3. Brukerstedet skal angi en innskuddskonto i banken som oppgjørskonto for Oppgjør.
4.4. Brukerstedet skal kontrollere betalers kvittering, herunder beløp, mottaker og tidspunkt på betalers enhet før utlevering av varen.
4.5. Brukerstedet skal selv sørge for systemer og rutiner for overholdelse av bokførings- og dokumentasjonsplikt, herunder løpende registrering av omsetning og utlevering av kvittering for den aktuelle varen eller tjenesten til betaler. Brukerstedet er kjent med at den elektroniske kvitteringen betaler får i sin app ikke oppfyller kravene i og i medhold av bokføringsloven.
4.6. Brukerstedet skal følge de tekniske standarder og retningslinjer som til enhver tid fastsettes av banken eller bankens underleverandører. Det vises særlig til Brukerstedsinstruksjoner publisert på www.teller.no.
4.7. Brukerstedet skal informere Banken ved vesentlige endringer i omsetning og i hvilken type varer og tjenester Brukerstedet tilbyr.

5. OPPGJØRSGARANTI
5.1. For betalinger nevnt i pkt 1.1 som er autorisert og godkjent via Betalingstjenesten garanterer banken oppgjør.
5.2. Oppgjørsgarantien etter pkt 5.1 gjelder bare såfremt vilkårene i denne avtalen er overholdt. Oppgjørsgarantien gjelder heller ikke:
a)de tilfeller brukerstedet forsto eller burde forstå at betaler var uberettiget til å autorisere betalingen.
b)transaksjoner hvor brukerstedet har delt opp beløpet for å unngå autorisasjonsgrenser.

6. AVSTEMMING
6.1. Behandling av betalinger som nevnt i pkt. 1.1 vil følge de til enhver tid gjeldende regler for transaksjoner i det kortsystemet betaler har benyttet.
6.2. Banken skal godskrive Oppgjør til oppgjørskonto virkedagen når beløpet blir mottatt fra bankens innløser.
6.3. Banken skal meddele brukerstedet det totalbeløpet som er avregnet.
6.4. Oppstår det forsinkelser skal transaksjonene gjennomføres med riktig kreditvalutering av brukerstedets oppgjørskonto i banken.
6.5. Brukerstedet skal kontrollere at antall transaksjoner og totalbeløp er i overensstemmelse med egne noteringer. Dersom brukerstedet oppdager differanse mellom transaksjoner, totalbeløp og egne noteringer, skal brukerstedet umiddelbart kontakte banken.Hvis banken på sin side oppdager bokføringsmessige feil, skal den umiddelbart ta kontakt med brukerstedet og korrigere feilen.

7. INNSIGELSER OG REKLAMASJONER
7.1. Brukerstedet skal motta og behandle alle innsigelser mot betalinger utført med Tjenestene og reklamasjoner på varer og tjenester som er betalt ved bruk av Tjenestene. Slike henvendelser er Banken uvedkommende, og skal behandles direkte mellom Brukerstedet og betaler. Skulle resultatet bli at betaler skal ha et beløp tilbakeført, aksepterer Brukerstedet å tilbakebetale beløpet direkte til betaler uten bruk av Tjenestene.
7.2. Dersom banken mottar en innsigelse på en betaling utført med Tjenestene, plikter Brukerstedet, på forespørsel fra Banken og innen en rimelig frist satt av Banken, å levere all relevant dokumentasjon knyttet til betalingen. Dersom banken ikke kan avvise innsigelsen som uberettiget i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for transaksjoner i det kortsystemet betaler har benyttet, vil banken tilbakeføre beløpet. Brukerstedet er kjent med og aksepterer at banken kan tilbakeføre alle transaksjoner hvor det fremmes innsigelse. Banken kan motregne beløpet samt eventuelle gebyrer (Chargeback) mot Brukerstedets fordringer mot banken, herunder innskuddskonti. Dersom motregning ikke er mulig, vil banken fakturere Brukerstedet.
7.3. Dersom krav omtalt i dette punktet rettes mot Banken eller bankens underleverandører, skal Brukerstedet holde Banken og bankens underleverandører skadesløse. Tilsvarende skal Brukerstedet holde Banken og bankens underleverandører skadesløs for krav fremmet av kortselskapene på grunnlag av forhold forårsaket av Brukerstedet (feil pris, mangelfull levering av vare/ tjeneste, m v.).

8. OVERVÅKING, SVINDEL ETC.
8.1. Brukerstedet er kjent med at Banken kan sette krav om bruk av sikkerhetsmekanismer for autorisering av transaksjoner, herunder bruk av 3-D Secure. Dette påvirker ikke bankens rett til å tilbakeføre transaksjoner etter punkt 7.2.
8.2. Brukerstedet er kjent med og aksepterer at alle transaksjoner utført med Tjenestene kan bli overvåket av Banken. Hvis slik overvåking skulle avdekke vesentlig endring i bruksmønster av Tjenestene, evt. annet grunnlag for mistanke om avtalestridig bruk, eller at rapportert risikonivå overstiger det kortinnløser anser normalt, har Banken rett til umiddelbart å stanse utbetaling av Oppgjør og si opp avtalen i henhold til pkt. 11.2.

9. PERSONVERN OG TAUSHETSPLIKT
9.1. Banken og Brukerstedet skal ikke registrere opplysninger utover det som er nødvendig for gjennomføring av Oppgjør.
9.2. Brukerstedet skal under ingen omstendighet videreformidle kort- eller transaksjonsdata til andre parter med mindre det er nødvendig for å korrigere betalinger gjennomført ved bruk av Tjenestene eller det følger av ufravikelig lovgivning.
9.3. Banken har rett til å utlevere opplysninger om Brukerstedet i den grad det er nødvendig for at Banken skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen eller avtale med underleverandører, kortselskap og andre som er nødvendige for at Banken skal kunne levere Tjenestene.

10. PRISER
10.1. Priser for Tjenestene følger av bankens til enhver tid gjeldende prisliste publisert på www.sbm.no/sping. Finansavtaleloven § 18 gjelder ikke.
10.2. Banken vil for avtalte priser belaste oppgjørskontoen. Dersom oppgjørskontoen mangler dekning, kan Banken motregne i Brukerstedets øvrige fordringer mot Banken.
10.3. Banken forbeholder seg retten til å motregne eventuelle merkostnader som følge av feil fra brukerstedets side.

11. ØVRIGE BETINGELSER ANSVAR
11.1. Banken og Brukerstedet er ansvarlig for tap som oppstår etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Ingen av partene er etter denne avtale ansvarlig for tapt omsetning eller andre avledede og upåregnelige følger av en skadevoldende handling (såkalt følgetap).
11.2. Skulle det inntre en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som umuliggjør oppfyllelse av plikter etter denne avtale og som etter vanlig kjøpsrettslige regler må regnes som force majeure, suspenderes den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Partene er i en slik situasjon ikke ansvarlig for mulige tap som rammer den annen part.
11.3. Partene skal arbeide for å avdempe virkningen av den ekstraordinære situasjonen. De skal tilstrebe en så rask gjennomføring av Brukerstedets betalingstransaksjoner som mulig, etter at den ekstraordinære situasjonen er opphørt.

12. KORRESPONDANSE
12.1. Brukerstedet samtykker til at all korrespondanse knyttet til denne avtalen og Tjenestene kan rettes til den e-postadressen Brukerstedet har oppgitt i forbindelse med inngåelse av avtalen eller annen e-postadresse oppgitt for korrespondanse med banken.

13. ENDRING OG OPPHØR AV AVTALEN
13.1. Banken kan ensidig endre vilkårene med 30 dagers skriftlig varsel. Endringene ansees akseptert dersom Brukerstedet fortsetter å benytter Tjenestene etter at endringene har trådt i kraft.
13.2. Avtalen gjelder for ett år. Deretter kan den sies opp av hver av partene med 30 dagers skriftlig varsel til den annen part.
13.3. Hvis en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, kan avtalen sies opp av den annen part med øyeblikkelig virkning. Brudd på pkt 3 anses alltid som vesentlig mislighold.
13.4. Når avtalen opphører er brukerstedet forpliktet til å fjerne all informasjon (plakater, brosjyrer m.v.) om at betalinger via SPING aksepteres som betalingsmiddel, med mindre brukerstedet fortsatt kan motta Oppgjør gjennom avtale med annen bank.

14. LOVVALG OG TVISTELØSNING
14.1. Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.
14.2. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkingen eller rettsvirkningene av denne Avtalen skal dette søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen én måned, kan hver av partene bringe tvisten inn for norske domstoler for endelig avgjørelse.
14.3. Krav overstigende MNOK 5 skal imidlertid avgjøres ved voldgift etter Voldgiftsloven av 2004. Alle deler av sakens behandling, herunder dommen, skal være konfidensiell.
14.4. Sunnmøre Tingrett avtales som verneting.