Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Start innhold

Les neste artikkel

Beste kvartal i år for Sparebanken Møre

Et sterkt 3. kvartal bidrar til en resultatforbedring pr. utgangen av september på 12 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Resultat etter skatt endte på 180 mill. kroner i 3. kvartal, mot 149 mill. kroner i samme kvartal i fjor.

Egenkapitalavkastningen ble 11,8 prosent, og konsernet har nå en forvaltningskapital på 73 mrd. kroner.

– Resultatmessig er dette det beste kvartalet vårt i 2019. Vi vokser og får stadig nye kunder, og vi har god kontroll på kostnadene samtidig som vi investerer i kompetanse og tjenester som gir enda bedre kundeopplevelser, sier adm. direktør Trond Lars Nydal.

Styrker sin posisjon som markedsleder på Nordvestlandet
Konsernet har økt utlånene med 6,7 prosent de siste 12 månedene, mens innskudd fra kunder har økt med 4,2 prosent i samme periode.

– Banken er konkurransedyktig og registrerer høy, men svakt avtakende veksttakt i utlån til husholdninger sammenlignet med utgangen av andre kvartal. Veksttakten til næringslivsmarkedet holder seg på et godt nivå. Banken har også god innskuddsvekst og høy innskuddsdekning, sier Nydal.

Han legger til at veksten er i henhold til plan, og at det forventes at utlånsveksten innenfor både personmarkedet og næringslivsmarkedet vil ligge over markedsveksten i 2019.

Kostnadseffektiv drift bidrar til økt lønnsomhet
Sparebanken Møre øker inntektene gjennom god vekst i både rentenetto og andre inntekter i 3. kvartal, mens kostnadsveksten er moderat og knyttet til blant annet investeringer i ny teknologi og systemutvikling. Kostnadseffektiviteten er økende og allerede nå nær målsettingen om en kostnadsandel under 40 prosent.  

– Effektiv drift har vært et høyt prioritert område i Sparebanken Møre gjennom en årrekke, og en viktig faktor for videreutvikling av banken. I tillegg har vi jobbet grundig og målrettet for å holde tap og mislighold på et lavt nivå. Vi bruker fagkompetansen og lokalkunnskapen vår til det beste for både kundene og banken, og det er gledelig å slå fast at formelen gir resultater også i 3. kvartal, sier Nydal.

Lanserer Mastercard
Sparebanken Møre er totalleverandør av finansielle tjenester til kunder på Nordvestlandet, og i midten av november lanseres Mastercard som et nytt produkt til kundene. Kortet er utviklet i samarbeid med Sparebank 1 Kredittkort og er et rent kredittkort med tilleggstjenester.

– I dag har nær 90 prosent av den voksne befolkningen et kredittkort, og produktet er etterspurt også blant våre kunder. Ettersom kredittkortet ikke er koblet direkte mot bankkontoen, gir kortet brukt på rett måte en trygghet ved for eksempel reise og handel på nett. Vi jakter alltid etter det som kan øke kundeopplevelsen, og er trygge på at Mastercard komplementerer tjenestespekteret vårt på en god måte, sier Nydal.

Slutter seg til prinsipper for bærekraftig bankdrift
Nylig signerte Sparebanken Møre også FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift. Prinsippene skal veilede banken i bærekraftarbeidet, og støtte opp under samfunnets overordnede mål for bærekraftig utvikling og Parisavtalen.

– Som regional sparebank har vi stor påvirkningskraft, både gjennom ordinær bankdrift og prosjekter vi engasjerer oss i. Det er svært viktig at vi er bevisste på hvordan produktene og tjenestene våre skaper verdier for både kunder, eiere og ikke minst samfunnet som helhet. Vi har definert en rekke interne tiltak, og applauderer også andre gode initiativ som bidrar til å gjøre Nordvestlandet til en enda mer bærekraftig region, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.


Nøkkeltall – 3. kvartal 2019

 • Resultat før tap: 253 mill. kroner (199 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 180 mill. kroner (149 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 11,8 prosent (10,3 prosent)
 • Rentenetto: 351 mill. kroner/1,91 prosent (290 mill. kroner/1,63 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 39,0 prosent (43,4 prosent)
 • Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 8,80 (kr. 7,35)

Sammenlignbare tall for 3. kvartal 2018 i parentes.

Nøkkeltall – pr 30.09.2019

 • Resultat før tap: 715 mill. kroner (611 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 521 mill. kroner (464 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 11,6 prosent (10,9 prosent)
 • Rentenetto: 975 mill. kroner/1,78 prosent (870 mill. kroner/1,68 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 40,1 prosent (42,5 prosent)
 • Ren kjernekapital: 15,4 prosent (15,8 prosent)
 • Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 25,60 (kr. 22,85)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 6,7 prosent (5,5 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 4,2 prosent (4,8 prosent)

Sammenlignbare tall for 30.09.2018 i parentes. 

For mer informasjon, rapporter og webcast

For mer informasjon, kontakt

 • Trond Lars Nydal, adm. direktør tlf. 951 79 977
 • Runar Sandanger, leder Treasury & Markets, tlf. 950 43 660
 • Tone S. Gjerdsbakk, kommunikasjonssjef, tlf. 990 44 346