Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Start innhold

Les neste artikkel

Godt rustet for en endret markedssituasjon

Sparebanken Møres kapitalsituasjon er god ved utgangen av 1. kvartal. Sammen med bred kompetanse og nærhet til kundene gjør dette banken godt rustet til å støtte Nordvestlandet gjennom en utfordrende periode.

– Koronasituasjonen har gjort dette til et spesielt kvartal. Nærheten til kundene våre har aldri vært viktigere, og vi har fullt fokus på å gjøre alt vi kan for å støtte både kunder og lokalsamfunn med god rådgivning og konkrete tiltak. Til tross for noe nedgang i resultatet, bekrefter tallene for 1. kvartal at banken er solid og godt rustet for den endrede markedssituasjonen, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

Resultat etter skatt endte på 117 mill. kroner etter årets tre første måneder, en nedgang på 45 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Dette skyldes i all hovedsak verdiendring på obligasjons- og fastrenteporteføljene til banken. Egenkapitalavkastningen ble 7,1 prosent.

God soliditet
Ren kjernekapitaldekning endte på 16,9 prosent og ligger godt over de regulatoriske kapitalkravene. Banken har opprettholdt en høy og stabil innskuddsdekning gjennom kvartalet, og har også en god likviditetsbuffer og en langsiktig finansiering.

– Sparebanken Møre er – og skal være en solid bank. Dette skaper trygghet, stabilitet og handlingsrom for både banken og kundene våre, noe som er ekstra viktig i den perioden vi er inne i nå. Vi vet at den usikre sitasjonen kan vedvare, men banken er rustet for å tåle økende mislighold og tap, og samtidig ha kapasitet til en god utlånsvekst, sier Nydal.

Økning i tap
Banken opplever fortsatt utlånsvekst, selv om veksttakten i utlån til personmarkedet avtok gjennom første kvartal. Veksten i næringslivsmarkedet har vært god i kvartalet. Total utlånsvekst siste 12 måneder endte på 6,3 prosent, mens innskuddsveksten ble 6,7 prosent.

Banken styrket rentenettoen fra tilsvarende periode i fjor, mens andre inntekter ble kraftig redusert i kvartalet, hovedsakelig som følge av verdiendring på obligasjons- og fastrenteporteføljene. Kostnadene ble 10 mill. kroner høyere enn i samme periode i fjor. Bokførte tap økte i kvartalet og endte på 36 mill. kroner.

– Det er utfordrende å forutsi konsekvensene av koronasituasjonen, men vi har en solid portefølje og følger engasjementene våre tett. Vi forventer likevel et økt tapsnivå totalt sett for inneværende år som følge av koronasituasjonen, sier Nydal.

Sterk intern innsatsvilje
Banken har i løpet av kvartalet iverksatt en rekke tiltak for å hjelpe både personkunder, næringsliv og lokalsamfunn som har fått merke de krevende tidene. Avdragsutsettelser, rentejusteringer og ikke minst god rådgivning har vært viktige verktøy for bankens rundt 200 rådgivere.

– Som regionens største bank har vi en viktig rolle i denne situasjonen, og de ansatte har lagt ned en betydelig innsats for å bidra. De har vært tett på, og vist sterk vilje til å finne gode løsninger. Det er jeg både takknemlig for og stolt av, sier Nydal. 

Banken har også iverksatt en rekke tiltak i lokalsamfunnene, blant annet støtteordninger for lag og foreninger som har måttet avlyse arrangement som følge av korona. Et annet tiltak som har blitt høyt verdsatt er tilskudd til nettbrett til sykehjem og omsorgsboliger i alle kommuner der banken har kontor. Dette har bidratt til god pårørendekontakt i en tid der fysiske besøk ikke er mulig.    

Utsiktene framover
Produksjon og etterspørsel i Møre og Romsdal vil etter alt å dømme samlet sett falle i år. Dette skyldes myndighetenes aktivitetsdempende tiltak mot koronaviruset, samt det kraftige oljeprisfallet. Nedgangen i aktivitetsnivået har ført til en sterk oppgang i antall permitteringer, og ved utgangen av mars utgjorde ledigheten i Møre og Romsdal 10 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var ledighetsprosenten i landet som helhet på 10,7 prosent.

– Mye av oppgangen i ledigheten vil trolig være av kortvarig karakter. En vesentlig del av næringslivet vil kunne komme i gjenge etter at de strengeste smitteverntiltakene er opphevet. I så fall vil aktiviteten gradvis ta seg opp i annet halvår og gjennom 2021, sier Nydal.

Det er forventet at bankens utlånsvekst vil holde seg under 5 prosent i 2020.


***

 

Nøkkeltall – 1. kvartal 2020

 • Resultat før tap: 187 mill. kroner (224 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 117 mill. kroner (162 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 7,1 prosent (11,0 prosent)
 • Rentenetto: 342 mill. kroner/1,80 prosent (304 mill. kroner/1,69 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 47,2 prosent (41,2 prosent)
 • Ren kjernekapital: 16,9 prosent (15,9 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 5,46 (Kr. 7,95)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 6,3 prosent (5,2 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 6,7 prosent (4,6 prosent)
 • Trond Lars Nydal, adm. direktør 951 79 977
 • Runar Sandanger, leder Treasury & Markets, tlf. 950 43 660
 • Tone S. Gjerdsbakk, kommunikasjonssjef, tlf. 990 44 346

Sammenlignbare tall for 1. kvartal 2019 i parentes.


Kontaktpersoner

 • Trond Lars Nydal, adm. direktør, tlf. 951 79 977
 • Runar Sandanger, leder Treasury & Markets, tlf. 950 43 660
 • Tone S. Gjerdsbakk, kommunikasjonssjef, tlf. 990 44 346


Mer informasjon
For mer informasjon, rapporter, presentasjoner og webcast - se sbm.no/IR