Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Start innhold

Les neste artikkel

Kundevekst, godt resultat og sterk soliditet

Sparebanken Møre leverer et godt kvartal og årsresultat. Foreløpige regnskapstall for 2018 viser et årsresultat etter skatt på 605 mill. kroner, en økning på 48 mill. kroner fra året før. Dette gir en egenkapitalavkastning på 10,6 prosent.

For regnskapsåret 2018 innstiller styret overfor generalforsamlingen på et kontantutbytte på kr. 15,50 pr. egenkapitalbevis, og en avsetning til samfunnsutbytte på 156 mill. kroner til gode tiltak innen kultur, idrett, nærmiljø, samferdsel, kompetanse og næringsutvikling.

God avslutning på jubileumsåret
– I et marked som preges av endring, utvikling og sterk konkurranse, er det gledelig å konstatere at vi har lagt bak oss et godt år. Vi har en klar målsetting om lønnsom og effektiv drift, vekst, lave tap og god soliditet. Tallene for 2018 viser at vi har lyktes, noe som kommer både egenkapitalbeviseierne og samfunnet til gode, sier adm. direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal.

Konsernet hadde et resultat etter skatt på 141 mill. kroner i 4. kvartal, og fikk dermed en god avslutning på jubileumsåret hvor bankens historie gjennom 175 år har blitt markert.

Sterk finansiell posisjon
Bankens rene kjernekapital endte på 16,0 prosent ved utgangen av året, og sammen med en innskuddsdekning på 57 prosent, kan Sparebanken Møre vise til sterk soliditet og likviditet. 

– Vi oppfyller myndighetskrav med god margin, noe som skaper trygghet og forutsigbarhet for både kunder, eiere og regionen. Høy innskuddsdekning, god rating og en forvaltningskapital på 71 mrd. kroner gjør oss til en sterk og konkurransedyktig kapitalkilde i området vårt, sier Nydal.

I desember vedtok Finanstilsynet å redusere bankens Pilar 2-krav fra 1,8 til 1,7 prosent. Samtidig bekreftet ratingbyrået Moodys bankens høye kredittverdighet i sin halvårlige kredittvurdering. Analysen slår fast at bankens A2-rating med stabile utsikter blir opprettholdt.

Vokser videre
Sparebanken Møre har hatt en utlånsvekst på 6,1 prosent de siste 12 månedene. Denne fordeler seg på 5,3 prosent i personmarkedet og 8,4 prosent i næringslivsmarkedet.

– Vi har vokst jevnt og trutt gjennom hele året, noe som viser at vi er attraktive og konkurransedyktige. I 2018 hadde vi spesielt god vekst innen næringsliv, og vi får stadige tilbakemeldinger fra virksomhetene rundt oss at de verdsetter nærheten og lokalkompetansen vår, sier Nydal.

Han trekker også fram bankens lave tapsnivå, som han mener henger tett sammen med nærheten til kundene og markedet. I 2018 var tap på utlån og garantier 16 mill. kroner, noe som tilsvarer 0,02 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Høy digital utviklingstakt
De totale inntektene økte med 85 mill. kroner fra 2017 til 2018, samtidig som et sterkt kostnadsfokus har ført til lave kostnader over tid for banken. Selv om kostnadene økte med 13 mill. kroner i 2018, utgjør kostnader i prosent av inntekter 42,3 prosent. Dette er en reduksjon fra 44,0 prosent i 2017.

– Jeg er fornøyd med at vi holder et lavt kostnadsnivå i en tid med stor endring og omstilling i bransjen. Vi investerer i både teknologi og kompetanse, og i 2018 flyttet vi mye tid fra interne produksjons- og driftsoppgaver – til direkte verdiskapende arbeid som kommer både kundene og banken til gode. Vi har over tid bygget opp et sterkt lag med spisskompetanse til å avdekke og dra nytte av utviklingsmuligheter, sier Nydal.

I løpet av 2018 innførte Sparebanken Møre blant annet et nytt og effektivt CRM-system. I tillegg ble det utviklet flere selvbetjente løsninger i nettbank og mobilbank som gjør tjenestene enklere for kunden – og mer effektive for banken.

Utsiktene framover
Sparebanken Møre forventer at produksjon og etterspørsel holder seg godt oppe i fylket i 2019. Årsaken er lavt rentenivå, svak kronekurs, høy aktivitet i offentlig sektor og fortsatt vekst på våre eksportmarkeder.

Oppgangen i aktivitetsnivået, sammen med betydelige omstillinger i arbeidsmarkedet de siste årene, har ført til lav arbeidsledighet. Ved utgangen av desember utgjorde den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene i Møre og Romsdal 2,3 prosent av arbeidsstyrken i følge NAV. Dette er samme ledighetsprosent som for landet som helhet. Med utsikter til moderat produksjonsvekst i fylket vil arbeidsledigheten trolig stabilisere seg rundt dagens nivå gjennom inneværende år.

– I 2019 forventer vi fortsatt lave tap og en utlånsvekst på linje med fjoråret. Det er en solid og godt forberedt bank som er klar for å vokse videre og tilby kundene våre et bredt, godt og konkurransedyktig tilbud også framover, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.


Nøkkeltall – 4. kvartal 2018
(Sammenlignbare tall for 4. kvartal 2017 i parentes)

 • Rentenetto: 309 mill. kroner/1,76 prosent (290 mill. kroner/1,76 prosent)
 • Resultat før tap: 213 mill. kroner (204 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 141 mill. kroner (157 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 9,7 prosent (11,5 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 41,6 prosent (41,7 prosent)


Nøkkeltall – regnskap 2018 (Sammenlignbare tall for 2017 i parentes)

 • Rentenetto: 1.179 mill. kroner/1,70 prosent (1.100 mill. kroner/1,72 prosent)
 • Resultat før tap: 824 mill. kroner (752 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 605 mill. kroner (557 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 10,6 prosent (10,4 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 42,3 prosent (44,0 prosent)
 • Ren kjernekapital: 16,0 prosent (15,0 prosent)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 6,1 prosent (7,9 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 4,9 prosent (0,7 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr 29,80 (kr 27,70)

Kontaktpersoner

 • Trond Lars Nydal, adm. direktør, tlf. 951 79 977
 • Runar Sandanger, leder Treasury og Markets, tlf. 950 43 660
 • Tone S. Gjerdsbakk, leder Kommunikasjon og Konsernstøtte, tlf. 990 44 346


Kvartalsrapport, regnskapspresentasjon og webcast