Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Start innhold

Les neste artikkel

Sparebanken Møre rustet for videre vekst

Inntektsvekst og økt effektivitet har gitt Sparebanken Møre en god start på 2019. En ren kjernekapitaldekning på 15,9 prosent gir banken et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling.

Resultat etter skatt endte på 162 mill. kroner etter årets tre første måneder, en økning på vel 20 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen ble 11 prosent.  

Sentral kapitalkilde
– Vi har fått en god start på året. God soliditet gjør oss godt rustet for videre planlagt vekst. Det er sterk konkurranse i bankmarkedet, men i første kvartal fikk vi ca. 1700 nye kunder. Vi har styrket satsingen i enkelte deler av markedsområdet vårt de siste månedene, og allerede nå ser vi resultater, sier Trond Lars Nydal, adm. direktør i Sparebanken Møre.  

Banken er den største på Nordvestlandet, med 356 årsverk og kontor i 24 kommuner i Møre og Romsdal. Utlånsveksten de siste 12 månedene viser 5,2 prosent, og ved utgangen av 1. kvartal utgjorde utlån til kunder 61,3 mrd. kroner. Innskuddsveksten er god og innskuddsdekningen høy, spesielt i næringslivsmarkedet.  

– Høy innskuddsdekning, god rating og en forvaltningskapital på 71 mrd. kroner gjør oss til en sentral og konkurransedyktig kapitalkilde i området vårt. Fokus er hele tiden rettet mot god kjernebankdrift og lønnsom vekst. Vi er – og skal være en solid bank for regionen vår, sier Nydal.  

Klar finansiell strategi
Rentenettoen ligger på et godt og stabilt nivå, og endte på 304 mill. kroner ved utgangen av kvartalet. Andre driftsinntekter ble 24 mill. kroner høyere enn samme periode i fjor, noe som i hovedsak skyldes verdiendringer på obligasjonsporteføljen og aksjer. Inntekter fra kundeforretninger viser også en positiv utvikling.  

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 41,2 prosent i kvartalet. Dette er en reduksjon på 2,4 prosentenheter sammenlignet med samme periode i fjor. Tapene holder seg fortsatt lave.  

– Vi driver banken lønnsomt og effektivt, og har en klar målsetting om en egenkapitalavkastning som overstiger 11 prosent og en kostnadsandel på under 40 prosent i løpet av strategiperioden 2019-2022. Vi har fått en god start på 2019, og vi forventer lave tap og et godt resultat også for året som helhet, sier Nydal.    

Høy digital utviklingstakt
Sparebanken Møre er en av få banker som er selvstendig, uten tilhørighet til etablerte alliansenettverk. Forretningsmodellen gir fleksibilitet til å velge drift og utvikling av tjenester i egen regi, eller sammen med partnere der det anses for å være det beste alternativet.

– Vi utvikler stadig nye tjenester som både forenkler bankhverdagen for kundene, og frigir tid som våre ansatte kan bruke til rådgivningsarbeid. Vi har et bredt internt kompetansemiljø, og forretningsmodellen vår gjør det enkelt å snu seg raskt. Bare det siste kvartalet har vi lansert en rekke nye digitale løsninger, sier Nydal.

Støttespiller for Nordvestlandet
Sparebanken Møre er en betydelig drivkraft og bidragsyter i arbeidet med å skape sterke kompetansemiljø, lokal næringsutvikling og attraktive lokalsamfunn. Av bankens årsresultat for 2018 er det avsatt 156 mill. kroner til gode formål innen kultur, idrett, nærmiljø, samferdsel, kompetanse og næringsutvikling.

– Vi har en klar ambisjon om å skape møteplasser og stimulere til aktivitet som kan tilføre regionen vår verdi. Vi opererer i et område som har kultur for å skape noe. Som regional sparebank er vi både pådriver og deltaker i denne kulturen, sier Nydal.

I mars samlet banken nær 600 deltakere til investorkonferansen Børs og Bacalao, hvor Kongsberg Gruppen, Yara International og Telenor stod på agendaen i tillegg til Sparebanken Møre. Under konferansen ble også årets vinner av bankens gründerkonkurranse Næringsteft kåret.

***

Nøkkeltall – 1. kvartal 2019

 • Resultat før tap: 224 mill. kroner (193 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 162 mill. kroner (141 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 11,0 prosent (10,1 prosent)
 • Rentenetto: 304 mill. kroner/1,69 prosent (289 mill. kroner/1,73 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 41,2 prosent (43,6 prosent)
 • Ren kjernekapital: 15,9 prosent (15,1 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 7,95 (kr. 7,00)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 5,2 prosent (7,8 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 4,6 prosent (2,7 prosent)  

Sammenlignbare tall for 1. kvartal 2018 i parentes.


Mer informasjon, rapporter og webcast


Kontaktpersoner

 • Trond Lars Nydal, adm. Direktør, tlf. 951 79 977
 • Runar Sandanger, leder Treasury & Markets, tlf. 950 43 660
 • Tone S. Gjerdsbakk, kommunikasjonssjef, tlf. 990 44 346

   

...