Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Start innhold

Les neste artikkel

Sterkt årsresultat kommer regionen til gode

Sparebanken Møre legger bak seg nok et år med lønnsom og effektiv drift, vekst og lave tap. Foreløpige regnskapstall for 2019 viser et årsresultat etter skatt på 711 mill. kroner, en økning på 18,3 prosent fra året før. Egenkapitalavkastningen ble 11,7 prosent.

For regnskapsåret 2019 innstiller styret overfor generalforsamlingen på et kontantutbytte på 17,50 kroner pr. egenkapitalbevis, og en avsetning til samfunnsutbytte på 176 mill. kroner til gode tiltak innen kultur, idrett, nærmiljø, infrastruktur, kompetanse og næringsutvikling.

God avslutning på året
Konsernet kan vise til et resultat etter skatt på 190 mill. kroner i 4. kvartal, og fikk dermed en god avslutning på 2019.

 – Vi har lagt bak oss et godt og aktivt år der vi har gjennomført en rekke grep for å øke kvaliteten i kundeopplevelsen og ruste banken for framtiden. Jeg er svært fornøyd med at tallene for 2019 viser at vi samtidig har lyktes med lønnsom og effektiv bankdrift. Vi leverer et sterkt årsresultat, noe som kommer både kundene, egenkapitalbeviseierne og samfunnet til gode, sier adm. direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal.

Sparebanken Møre har to grupper av eiere; egenkapitalbeviseiere og lokalsamfunnet. Bankens utbyttestrategi legger til grunn at eierne skal likebehandles, og dermed fases halvparten av årets overskudd tilbake til gode formål på Nordvestlandet.

– Et godt resultat gir oss også muligheter til å videreutvikle tjenestetilbudet og totalopplevelsen for kundene våre. I 2019 målte vi tidenes høyeste kundetilfredshet, og vi har klare mål om å utvikle denne videre. Et solid økonomisk fundament gir oss et godt utgangspunkt, sier Nydal.

Vokser i næringslivsmarkedet
Banken fortsetter å ta markedsandeler, og samlet utlånsvolum ved årsskiftet var 64 mrd. kroner. Dette reflekterer en vekst på 4,5 prosent i personmarkedet og 9,8 prosent i næringslivsmarkedet.

 – Vi har vokst jevnt og trutt gjennom hele året, og særlig sterk er veksten vår i næringslivsmarkedet. Bransjekompetanse og spesialistmiljø kombinert med lokalkunnskap er høyt verdsatt av kundene. I 2019 styrket vi også tilbudet vårt overfor små og mellomstore bedrifter, og ser nå effekt gjennom økt vekst i dette kundesegmentet, sier Nydal.

Analyseselskapet Cicero gjennomførte nylig en vurdering av informasjon til SMB-kunder på bankenes nettsted. Sparebanken Møre fikk toppscore, og ble kåret til banken med best veiledning, råd og verktøy rundt oppstart, utvikling og drift av et selskap.

Den viktigste finansieringskilden for konsernet er innskudd, og i 2019 ble innskuddsveksten 6,9 prosent. Høy innskuddsdekning, en ren kjernekapitaldekning på 17,4 prosent og en forvaltningskapital på 75 mrd. kroner gjør banken til en sentral og trygg kapitalkilde også framover.

Styrker andre inntekter
Det foreløpige årsresultatet for 2019 viser god inntekstvekst, med økning i både rentenetto og andre inntekter sammenlignet med fjoråret. En viktig årsak er aktive rådgivere, høy utadrettet aktivitet og utvikling av gode digitale tjenester, forteller Nydal.

– Spesielt gledelig er det at vi styrker andre inntekter, noe som har vært en klar målsetting gjennom hele året. Vi har jobbet målrettet med produkter og kommunikasjon både i kontorene og de digitale kanalene våre, og i november utvidet vi også kort-tilbudet med et kredittkort fra Mastercard, sier han.

Kostnadsveksten er moderat, og kostnader som andel av inntekter endte på 40,2 prosent. Dette er en effektivitetsforbedring i forhold til 2018 med 2,3 p.e. Banken nærmer seg dermed målsettingen om en kostnadsandel under 40 prosent. Også tapene er lave, og porteføljekvaliteten er god.

Framtidsutsikter
Bankens oppdaterte analyse for utsiktene framover viser en moderat produksjonsvekst i fylket i tiden som kommer. Årsaken er lave renter, en svak kronekurs og vekst i eksportmarkeder.

Usikkerheten rundt Brexit og handelskonflikten mellom USA og Kina ser ut til å være redusert. Vi forventer fortsatt god aktivitet innenfor våre hovednæringer.

En moderat produksjonsvekst vil trolig også føre til lav arbeidsledighet gjennom inneværende år. Ledigheten i Møre og Romsdal har falt kraftig siden begynnelsen av 2017, og ifølge NAV utgjorde den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene i Møre og Romsdal 2,0 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av desember. Til sammenligning var arbeidsledigheten på landsbasis 2,2 prosent.

– Sparebanken Møre er solid og har god likviditet ved årsskiftet. Rammebetingelsene tilsier at vi kan forvente et godt resultat også for 2020. Det innebærer lønnsom og effektiv drift, og en egenkapitalavkastning over bankens strategiske målsetting på 11 prosent, sier Nydal.  

Nøkkeltall – 4. kvartal 2019 (Sammenlignbare tall for 4. kvartal 2018 i parentes)

 • Rentenetto: 339 mill. kroner/1,79 prosent (309 mill. kroner/1,76 prosent)
 • Resultat før tap: 246 mill. kroner (209 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 190 mill. kroner (137 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 11,8 prosent (9,5 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 40,6 prosent (42,7 prosent)


Nøkkeltall – regnskap 2019
(Sammenlignbare tall for 2018 i parentes)

 • Rentenetto: 1.314 mill. kroner/1,79 prosent (1.179 mill. kroner/1,70 prosent)
 • Resultat før tap: 961 mill. kroner (820 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 711 mill. kroner (601 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 11,7 prosent (10,6 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 40,2 prosent (42,5 prosent)
 • Ren kjernekapital: 17,4 prosent (16,0 prosent)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 6,1 prosent (6,1 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 6,9 prosent (4,9 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr 34,50 (kr 29,60)


Se webcast og presentasjoner