Hopp til innhold

Personforsikring

Trygghet i hverdagen

ballettlærer og to elever

Vil du ha råd til å beholde huset med bare en inntekt om partneren din dør? Vil du fortsatt ha økonomi til å leve som normalt om du eller noen i familien blir kritisk syk eller ufør? Vi har forsikringer som sikrer familien økonomisk om noe skulle skje.

Valgfri
dekning
Supplement
til trygde-
utbetalinger
Økonomisk trygghet

Mer info

Om Personforsikring

Ta utgangspunkt i din privatøkonomi, livssituasjon og eventuelle forsikringer gjennom arbeidsgiver, når du skal velge hvilke dekninger du ønsker. Forsikringene for uførhet, kritisk sykdom og død kan kjøpes hver for seg eller sammen, og premien vil avhenge av alder og hvilken forsikringssum du velger.

Du kan når som helst redusere avtalt forsikringssum eller si opp forsikringen.

Våre rådgivere hjelper deg å finne de produktene som passer best for deg.

Personforsikring tilbys i samarbeid med Eika Forsikring.

Ofte stilte spørsmål

Om Personforsikring

Forsikring ved dødsfall
For de fleste familier vil de økonomiske konsekvensene ved et dødsfall være store. En forsikring ved dødsfall:

 • Kan gi de etterlatte mulighet til å fortsette å bo der de bor
 • Kan gi de etterlatte mulighet til å jobbe redusert i en periode etter dødsfall

Utbetaling av en dødsfallskapital vil redusere de økonomiske bekymringene for de etterlatte.

 • Forsikringen utbetales skattefritt som en engangsutbetaling ved dødsfall og kan disponeres fritt.
 • Utbetales til den forsikredes etterlatte hvis annet ikke er spesifisert i avtalen.

Kritisk sykdom
En forsikring for kritisk sykdom gir deg økonomisk trygghet og handlefrihet i en kritisk sykdomsfase.Kritisk Sykdom gir deg:

 • Engangsutbetaling ved alvorlig sykdom.
 • Forsikringssummen kan disponeres fritt og gir blant annet mulighet for
  • Å kjøpe helsetjenester privat i inn- og utland
  • Ombygging av bolig, en etterlengtet ferie for familien eller nedbetaling av gjeld

Utbetalingen er skattefri og utbetales til eier av forsikringen.

Forsikringssummen utbetales etter endelig diagnose av følgende sykdommer:

 • Hjerteinfarkt
 • Bypassopererte tilfeller av koronarsklerose
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Hjerneslag
 • Kreft
 • Multippel sklerose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjoner
 • Hjernesvulst
 • Alvorlig brannskade
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tap av taleevne

Retten til utbetaling krever at forsikrede overlever de første 30 dagene etter at diagnosen er stilt.

Uføreforsikring
Uføreforsikring har til hensikt å sikre deg og din familie økonomisk, om du eller din ektefelle/samboer/partner skulle bli arbeidsufør. Ved arbeidsuførhet i mer enn 12 måneder blir inntekten minimum halvert. Med en av våre uføreforsikringer hjelper vi deg slik at du slipper økonomiske bekymringer i en vanskelig tid.

Uførekapital med forskuttering

 • Gir utbetaling ved arbeidsuførhet
 • Det er ikke krav om varig arbeidsuførhet, men minimum 50 % i minimum 12 måneder sammenhengende

Forsikringssummen

 • Utbetales skattefritt til eier av forsikringen
 • Kan disponeres etter eget ønske
 • Gir en månedlig utbetaling etter minimum sykemeldingsgrad på 50 % i 12 måneder sammenhengende, og et eventuelt restbeløp ved erklært varig arbeidsuførhet

Uførekapital

 • Gir utbetaling ved varig arbeidsuførhet, og tidligst to år etter arbeidsuførheten inntrådte med minimum 50 %

Forsikringssummen

 • Utbetales skattefritt til eier av forsikringen
 • Kan disponeres etter eget ønske

4-års uførerente

 • Gir utbetaling ved minimum 50 % arbeidsuførhet/sykemeldt
 • Du kan velge mellom karensperiode på 3 eller 12 måneder. Dekningen med 3 måneder karens passer best for studenter og selvstendig næringsdrivende.

Forsikringssummen

 • Utbetales til eier av forsikringen
 • Utbetaling skjer med 5,4 % skatt på utbetalingsbeløp
 • Kan disponeres etter eget ønske


Dødsfall:

 • Dødsfallskapital kan kjøpes av alle mellom 18 og 70 år.
 • Forsikringen varer frem til fylte 80 år.
 • Minste forsikringssum er 100.000 kroner.

Kritisk sykdom:

 • Forsikringen kan kjøpes av alle mellom 18 og 60 år
 • Varighet frem til fylte 67 år.
 • Minste forsikringssum er 100.000 kroner.

Uføreforsikring:

 • Uføreforsikring kan kjøpes mellom 18 og 50 år.
 • Forsikringen varer frem til fylte 60 år.
 • Uføreforsikring kan brukes som en del av en gjeldsforsikring.

G er en betegnelse for grunnbeløpet i Folketrygden. Gjeldende G finner du her.

...