Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Andre tjenester

Bankboks

Tjenester Pris
Størrelse 1 per år 400,00
Størrelse 2 per år 500,00
Størrelse 3 per år 700,00
Størrelse 4 per år 1.000,00
Utsendelse av belastningsoppgave 150,00
Utstendelse av faktura 200,00
Omlegging av lås der nøkkel er forsvunnet 500,00
Oppbryting av lås der begge nøkler er forsvunnet 1.000,00
Nøkkel mangler ved opphør 500,00

Alle priser er inklusiv mva.

SWIFT - Overførsel fra utlandet der mottaker skal betale omkostninger i Norge

Tjenester Pris
Beløp t.o.m. (motverdien av) NOK 200 0,00
Beløp mellom (motverdien av) NOK 200 og NOK 2.000 55,00
Beløp over (motverdien av) NOK 2.000 110,00
Overførsler i EUR fra EU land <=EUR 50.000 20,00

SWIFT overførsel til utlandet - omkostninger i Sparebanken Møre - Manuell betaling

Tjenester Pris
Normal overførsel - pris pr. transaksjon 600,00
Hasteoverførsel 750,00
Faxbekreftelse/bekreftelse pr. e-post 150,00
Rettelser i betalingsoppdrag 500,00

SWIFT overførsel til utlandet - omkostninger i Sparebanken Møre - Betaling i nettbank/nettbedrift

Tjenester Pris
Normal overførsel - pris pr. transaksjon 65,00
Hasteoverførsel 350,00
Faxbekreftelse/bekreftelse pr. e-post 150,00
Rettelser i betalingsoppdrag 500,00

SWIFT overførsel til utlandet - omkostninger i Sparebanken Møre - Kontoutskrift

Tjenester Pris
Kontoutskrift via SWIFT (MT940) pr. utskrift 200,00

For hasteoverførsel der beløpet overstiger NOK 5.000.000, avtales omkostninger direkte mellom Sparebanken Møre og kunde.

SWIFT - overførsel til utlandet - omkostninger i utlandet (dersom disse betales av avsender). Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandet: Minimum kr 200. Forbehold om etterbelastning av kostnader i utlandet.

Andre omkostninger ved betalingsoppdrag mellom Norge og utlandet:
Dersom en transaksjon kanselleres (etter kundens ønske) eller det sendes forespørsel om en transaksjon er kreditert i utlandet (og det viser seg at transaksjonen er gjennomført og kreditert i henhold til Sparebanken Møres vilkår for betalingsoppdrag til og fra utlandet) påløper omkostninger på NOK 500 pluss omkostninger i utlandet. Disse omkostningene oppstår selvsagt ikke dersom det er gjort feil fra Sparebanken Møres eller en av de utenlandske bankenes side.

Girobetaling

Tjenester Pris
Bokført i banken 100,00
Giro sendt Nets 100,00
Giro på byggelån 60,00
Retur fra Nets grunnet manglende dekning 100,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) per giro 100,00

Valutasjekk

Tjenester Pris Pris ikke kunder
Salg av valutasjekk per sjekk 200,00 Tilbys ikke
Stoppordre valutasjekk per sjekk 200,00 + utl. omk.

Kontanttjenester

Tjeneste Pris Pris ikke kunder
Kjøp/salg av kontanter i valuta inntil motverdi av NOK kr. 10.000 100,00 Tilbys ikke
Kjøp/salg av kontanter i valuta over motverdi av NOK kr. 10.000 500,00 Tilbys ikke
Bestilling av kontanter NOK 100,00
Myntveksling/hylser per hylse
- 1 kr og 5 kr 10,00
- 10 kr og 20 kr 15,00
Reisesjekker Tilbys ikke Tilbys ikke
Heving av reisesjekker 15,00
Pensjonssjekker/lønnsjekker per sjekk 50,00
Uttak EURO i minibank, per uttak 25,00 50,00

Avslutning av konto

Tjenester Pris
Overførsel til annen bank 100,00
Direkte til kunde ved giro/remisse 20,00

Diverse

Tjenester Pris Pris ikke kunder
Kjøp av gavesjekker, bankremisser 100,00 Tilbys ikke
Heving av bankremisser, sjekk og utbetalingsanvisning 30,00 Tilbys ikke
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) 100,00
Alarm/sperring av kort som skyldes eget misbruk eller uaktsomhet 100,00
Kopi av bilag, kontoutskrift, årsoppgave. Kundene kan hente dette gratis i nettbanken. 75,00
Overførsel mellom egne konti utført av banken 15,00
Gevint- og tapsoppgave valutalån - Ett enkelt inntektsår 500,00
Gevint- og tapsoppgave valutalån - Hele lånets løpetid 700,00

Renteberegningsregler (valutering)

Renter på innskuddskonti beregnes etterskuddsvis og legges til kapitalen ved årets slutt. Overtrekksrente beregnes og trekkes fra hvert kvartal. Renteberegningen er basert på rentebrøken kalender/kalender, noe som i vanlige år tilsier 365/365 dager pr. år og 366/366 for skuddår.

Bankene har faste behandlingsregler som styrer renteregning av kundekontoer i henhold til Finansavtaleloven. Dette gir følgende valuteringsregler for innskudd, uttak og de viktigste betalingstjenestene:

Konto/Tjeneste Renteberegning stopper fra og med Renteberegning starter fra og med
Inskudd* Samme dag
Uttak i minibank og kasse Uttaksdag.
Kontofon/overførsler mellom egne kontoer Overførselsdag Overførselsdag
Telegiro/nettbanken/overførsel til andres kontoer Forfallsdag Oppgjørsdag
Brevgiro/giro levert i banken NETS-behandlingsdag NETS-behandlingsdag
Avtalegiro Forfallsdag Oppgjørsdag
Sjekk/bankremisse Innløsningsdag/oppgjørsdag
Kort i betalingsterminal NETS-behandlingsdag NETS-behandlingsdag

* Mottar banken betalingsordren etter kl 14.00, anses betalingsoppdraget mottatt den påfølgende virkedag

Det gjøres oppmerksom på at uttak/betaling som gjøres før innskudd er gjort rentebærende, kan medføre overtrekksrente på kontoen.

Overtrekk er straffbart og rentebelastes med p.t. 18 % p.a. I tillegg kommer purreomkostninger ihht. Inkassolovens bestemmelser.

Forbehold
Det tas forbehold om prisendringer på alle produkter i perioden og eventuelle feil i prislisten.

Definisjoner

Virkedag: hver av ukedagene fra og med mandag til og med fredag, med unntak av helligdager og offentlige høytidsdager.

Kalenderdag: Alle ukedagene.

Forfallsdag: Den dagen betaler vil at betalingen skal utføres. Vil bli endret til førstkommende virkedag hvis forfallsdag ikke er virkedag.

Oppgjørsdag: Den dagen oppgjøret skjer mellom bankene. Oppgjørsdag vil normalt være samme dag som forfallsdag og BBS-behandlingsdag.

NETS-behandlingsdag: Den dagen oppdraget behandles i Bankenes Betalingssentral.

Andre opplysninger

Legitimasjon 1)
Opprettelse av konto:

Kontohaver skal oppgi fullt navn, bostedsadresse, fødselsnummer eller D-nummer (midlertidig personnummer). Har kontohaver verken fødselsnummer eller D-nummer skal det oppgis fødselsdato, fødested, statsborgerskap og kjønn. Banken kan i så fall rekvirere D-nummer for vedkommende. Kontohaver skal legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Ved endringer i de oppgitte opplysninger skal kontohaver varsle banken så snart som mulig.

Bruk av konto:
Ved disponering av kontoen kan banken kreve nødvendig legitimasjon og at vedkommende bekrefter disposisjonen ved sin underskrift. Ved bruk av elektroniske betalingstjenester, skal kunden legitimere sin identitet ved bruk av personlig kode samt sikkerhetskort hvor tjenesten krever det.

Ansvar ved andres urettmessig bruk av kontoen 2)
Ditt ansvar for andres urettmessige uttak eller annen belastning, ses i sammenheng med forsett eller grov uaktsomhet fra deg eller fra noen som du har gitt fullmakt til å belaste kontoen.

Reklamasjon 3)
Dersom du mener du har fått en urettmessig belastning på kontoen, skal du straks ta dette opp med banken. Saken kan bringes inn for Bankklagenemnda. Dersom du mistenker at du kan ha blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med belastningen, kan banken kreve at du anmelder forholdet til politiet.

Innskuddsgaranti 4)
Det er lovfestet at sparebanker og forretningsbanker er obligatoriske medlemmer av sikringsfond. Loven garanterer dekning av samlet tap med inntil 2 millioner kroner i sum for den enkelte innskyter. Det skal gjøres fradrag for gjeld som er forfalt til betaling.

1, 2, 3 og 4:
Dette er utdrag av gjeldende legitimasjonsbestemmelser, ansvarsregler, reklamasjonsregler og regler for innskuddsgaranti. Fullstendige opplysninger finner du i brosjyren ”Alminnelige vilkår for innskudd og betalingsoppdrag – forbrukerforhold” som du finner i banklokalet.

Forbehold

Det tas forbehold om prisendringer på alle produkter i perioden og eventuelle feil i prislisten.

...