Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Selskapsform

En av de første viktige beslutningene du må ta er å velge organisasjonsform. Det gjelder å tenke seg grundig om, for valget ditt vil få stor betydning for blant annet ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter, i tillegg til å regulere muligheten du har til å disponere foretakets eiendeler.

ikonEnkeltpersonforetakDette er en organisasjonsform hvor én person står ansvarlig for virksomheten. Denne personen har stor økonomisk frihet, men er også ansvarlig for foretakets gjeld og forpliktelser. Eieren er med andre ord personlig ansvarlig for næringsvirksomhetens gjeld, også med sin private formue.

Det er ikke noe problem å ha lønnet arbeid og samtidig drive et enkeltpersonforetak ved siden av. Du må da varsle skattekontoret om at du har både lønnsinntekt og næringsinntekt. Enkeltpersonforetakets nettooverskudd (inntekt minus kostnader) er skattepliktig sammen med eierens eventuelle lønnsinntekter, og et eventuelt nettotap er på samme måte fradragsberettiget.

Vær oppmerksom på at en selvstendig næringsdrivende som driver enkeltpersonforetak ikke har samme rettigheter som en vanlig lønnsmottaker har. F.eks. i forhold til sykepengeordningen i folketrygden, arbeidsmiljøloven, ferieloven, yrkesskadeforsikring og dagpenger ved arbeidsledighet. Det er imidlertid mulig å tegne forsikring via NAV for å få bedre sykepengerettigheter.

Fordi eieren er personlig ansvarlig for virksomheten krever ikke denne organisasjonsformen at du setter inn penger på konto ved oppstart.
Start registrering
ikonAksjeselskap - ASSkal du å starte et aksjeselskap må du og de andre aksjonærene sammen stille aksjekapital på minimum kr 30 000. Aksjekapitalen skal betales inn på en bankkonto i selskapets navn ved stiftelsen. Aksjonærene i et AS har et begrenset ansvar og kan i utgangspunktet bare tape aksjekapitalen, men ofte vil det være behov for vesentlig mer egenkapital under oppstarten enn det lovens minstekrav tilsier. Dette kan også være fornuftig for å sikre handlingsrom og likviditet for uforutsette kostnader den første tiden.

Har du et AS trenger du ikke å ta ut hele overskuddet som lønn slik du må i et enkeltpersonforetak. På den måten kan du forskyve beskatningen og noe av overskuddet blir igjen i selskapet og skattlegges kun med 27 %, mens resten av beskatningen forskyves til overskuddet enten tas ut som lønn eller utbytte. Trygderettighetene er også bedre i et eget AS enn i et enkeltpersonforetak.

Det er flere "formaliteter" ved et aksjeselskap enn ved de andre organisasjonsformene og det er lurt å søke rådgivning for å vurdere om denne organisasjonsformen er det riktige for ditt selskap.

Kort sagt passer denne organisasjonsformen der det er ønske om å etablere et foretak med begrenset personlig ansvar og risiko og/eller det forventes større investeringer.
Start registrering
ikonAnsvarlig selskapI et ansvarlig selskap er det to eller flere eiere som samlet eller hver for seg har fullt ansvar for bedriftens gjeld. De er to hovedformer for ansvarlige selskap.

ANS: Selskap der alle eierne er personlig ansvarlig for hele gjelden til selskapet. Det kalles solidaransvar. Kan ikke en eier betale, kan betaling kreves fra de andre eierne.

DA: Selskap med delt ansvar der eierne samlet er personlig ansvarlig for selskapets gjeld. Hver eier er kun ansvarlig for tilsvarende sin eierandel. Eier du for eksempel 10 % av bedriften, er du ansvarlig for opptil 10 % selv om de andre eierne ikke kan gjøre opp for seg.

Ved etablering av et ansvarlig selskap må eierne skrive og undertegne en felles avtale som minimum må inneholde selskapets formål og verdien av deltakernes innskudd. I tillegg anbefales det å skrive en kompanjongavtale som beskriver hva som skal skje hvis en eier ønsker å selge seg ut og hva som skal skje hvis en eier faller fra eller blir borte på grunn av langvarig sykdom.
Start registrering