Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Bærekraftsprofil

Sparebanken Møre sin visjon uttrykker at banken skal være «den fremste pådriveren for skaperglede på Nordvestlandet. Hver dag». Banken har engasjert seg sterkt i arbeidet med å bygge attraktive og bærekraftige lokalsamfunn gjennom en årrekke. Som regionens største sparebank tar vi vårt samfunnsansvar på høyeste alvor. Selv om alle FNs bærekraftsmål ligger til grunn for bankens arbeid framover, har vi definert en bærekraftsprofil med hovedfokus på noen utvalgte mål. Disse skal integreres i forretningsdriften vår og gi føringer for prioriteringer og valg for banken. 

Bærekraftsmålene vi har ekstra fokus på fremover er; 

Mål nr. 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030.


Mål nr. 9 - Innovasjon og infrastruktur

Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere.Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.


Mål nr. 11 - Bærekraftige byer og samfunn

Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer til å fortsette og øke. Byene fungerer som smeltedigler fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår. 

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. Ytterligere 2.5 milliarder mennesker vil flytte til byer innen 2050. Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt, men de skaper også miljøproblemer.  


Mål nr. 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon. 

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi. I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.


Bærekraftarbeidet er stort og omfattende, men absolutt alle har noe å bidra med. Summen av denne innsatsen er svært betydningsfull i de felles utfordringene vi står overfor. For å bidra i denne dugnaden har vi også løftet mål nr. 17 - samarbeid for å nå målene, som et metodemål. 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene.