MiFid

Investorbeskyttelse

MiFid er et EU direktiv som blant annet ble innført for å bedre investorbeskyttelsen på tvers av landegrensene, samt å etablere ett marked i Europa for finansielle tjenester. MiFid sikrer at du som kunde får plasseringsråd tilpasset blant annet din kunnskap, din økonomi og ditt formål med plasseringen.

Verdipapirhandellov (MiFid)
Fra 1. november 2007 trådte EU-direktivet "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID) i kraft. Norge har som følge av vår tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen implementert MiFID ved vedtak av ny verdipapirhandellov som ble gjeldende fra 1. november 2007. 

Et av hovedmålene med MiFID er å bedre investorbeskyttelsen på tvers av landegrensene, samt å etablere ett marked i Europa for finansielle tjenester.

MiFID/ny verdipapirhandellov inneholder bestemmelser som gjelder markedene for finansielle instrumenter. Kort fortalt er finansielle instrumenter en samlebetegnelse for omsettelige verdipapirer som eksempelvis aksjer og obligasjoner, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og derivater.

Hvilke konsekvenser får dette for deg som kunde?
Ved kjøp og salg av finansielle instrumenter eller ved rådgivning om slike instrumenter, vil kundene oppleve at banken har en mer omfattende prosess for å sikre at kundene blir behandlet på beste måte. Dette innebærer blant annet at banken vil innhente en del informasjon fra kundene, og at kundene vil motta mer informasjon og dokumentasjon i forbindelse med kjøp, salg eller rådgivning.

Hva er MiFID
Fra 1. november 2007 trer EU-direktivet "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID) i kraft.. Målene for dette direktivet er blant annet å bedre investorbeskyttelsen på tvers av landegrensene samt å etablere ett marked i Europa for finansielle tjenester.

Med bakgrunn i MiFID ble ny verdipapirhandellov og forskrift vedtatt i Norge 29.6.2007. Reglene fastsetter nye krav til verdipapirforetakenes organisering og virksomhet.

Sparebanken Møre har konsesjon som verdipapirforetak og de nye reglene vil ha innvirkning på bankens forhold til kunde.

Hva er finansielle instrumenter?
Finansielle instrumenter er kort fortalt en samlebetegnelse for omsettelige verdipapirer (eks. aksjer og obligasjoner), verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og derivater.

Hvem påvirkes av MiFID?
Samtlige banker og selskaper med konsesjon som verdipapirforetak i hele EU/EØS området og deres kunder.

Hvilke konsekvenser får dette for bankens kunder?
Ved kjøp og salg av finansielle instrumenter eller ved rådgivning om slike instrumenter, vil kundene oppleve at banken har en mer omfattende prosess for å sikre at kundene blir behandlet på beste måte. Dette innebærer blant annet at banken vil innhente en del informasjon fra kundene, og at kundene vil motta mer informasjon og dokumentasjon i forbindelse med kjøp, salg eller rådgivning.

Hvorfor må banken innhente informasjon om kunden?
En konsekvens av MiFID er at det stilles formelle krav til bankens kunnskap om den enkelte kunde før vi kan tilby våre tjenester som verdipapirforetak, spesielt i forbindelse med investeringsrådgivning.

Vi må innhente informasjon om kundenes kunnskap og erfaring om finansielle instrumenter, finansiell situasjon, investeringsformål og risikoprofil. Til dette har banken utarbeidet standard skjema som kunden må fylle ut og signere.

Hensikten med informasjonsinnhentingen er at kunden skal få best mulig rådgivning og det produktet eller den tjenesten som passer kunden best.

Hva om jeg ikke ønsker å gi denne informasjonen til banken?
Etter 1. november 2007 kan ikke Sparebanken Møre tilby investeringstjenester til kunder uten at de på forhånd har gitt informasjon til banken om ovennevnte forhold.

Unntak:
Aksje- og fondshandel via Internett vil fortsatt tilbys slik det gjøres i dag uten noen form for innhenting av kundeopplysninger. Ved handel av komplekse produkter i netthandelsløsningen må kundene imidlertid elektronisk måtte bekrefte sin investeringskompetanse.

Banken er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter.

Informasjon om kundeklassifisering

Vi er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter.

I hvilken grad kunden er beskyttet av lovgivningen avhenger av kundekategori. Nedenfor følger en redegjørelse for hovedtrekkene ved investorbeskyttelsen for hver kundekategori. Redegjørelsen er ikke uttømmende.

Lovgivningen åpner til en viss grad for at kunder som ønsker å bytte kundekategori, kan anmode verdipapirforetaket om dette. Vi understreker at bytte av kundekategori må godkjennes av verdipapirforetaket. Selv om vilkårene for omklassifisering som følger nedenfor er oppfylt, står vi likevel fritt til å vurdere hvorvidt vi ønsker å etterkomme en anmodning.

Ikke profesjonell kunde
Kunder klassifisert i denne kundegruppen har den høyeste graden av investorbeskyttelse. Dette

innebærer blant annet at verdipapirforetaket i større grad enn for de øvrige kundekategorier er forpliktet til å tilpasse tjenesteytelsen kundens individuelle behov og forutsetninger.

I tillegg til at verdipapirforetaket i sin tjenesteyting til kunden er underlagt generelle regler om god forretningsskikk, vil verdipapirforetaket før handler eller rådgivning finner sted vurdere hvorvidt en tjeneste/transaksjon, herunder finansielt instrument, er hensiktsmessig eller egnet for kunden. Investeringsrådgivning vil skje på bakgrunn av kundens opplysninger om investeringsmål, finansielle stilling samt erfaring og kunnskap om den aktuelle tjenesten/transaksjonen.

Dersom kunden ønsker å gjennomføre en handel verdipapirforetaket ikke finner hensiktsmessig tatt i betraktning kundens kunnskap og erfaring har verdipapirforetaket en frarådingsplikt. Handelen kan likevel gjennomføres dersom kunden ønsker det på tross av advarselen. Verdipapirforetakets plikt til å vurdere hvorvidt en tjeneste/transaksjon er hensiktsmessig gjelder ikke i alle tilfeller. Blant annet foreligger det omfattende unntak for internetthandel.

Status som ikke-profesjonell kunde innebærer også en omfattende rett til å motta informasjon fra verdipapirforetaket. Verdipapirforetaket er pliktig til blant annet å informere om de aktuelle finansielle instrumenter og risikoer forbundet med disse, handelssystemer og markedsplasser verdipapirforetaket benytter, samt priser og andre kostnader ved enhver transaksjon slik at kunden settes i stand til å foreta en informert investeringsbeslutning.

Adgang til omklassifisering
Ikke-profesjonelle kunder kan anmode om å bli behandlet som profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter, under forutsetning av at nærmere angitte vilkår er oppfylt og at en nærmere angitt prosedyre følges. Slik omklassifisering medfører en lavere grad av investorbeskyttelse.