Ikon med to blå skråstilte piler - symboliserer vekst

Fremtidig renteavtale

En inngått renteavtale med banken for en bestemt periode, er en enkel måte å forsikre seg mot risikoen ved svingninger i rentemarkedet.

Fremtidig renteavtale (F.R.A) er en kontrakt mellom banken og bedriften som på forhånd gir bedriften en avtalt rente på lån og plasseringer uavhengig av om markedsrenten (NIBOR-basert rente) går opp eller ned i perioden.

Oppgjøret skjer på det tidspunkt renteavtalen gjelder fra. Det utføres en avregning med differansen mellom renteperiodens faktiske rente og den avtalte rente. Denne differansen kan gå både i kundens favør og disfavør, avhengig av renteutviklingen mellom kontraktsinngåelse og kontraktsstart.

Sparebanken Møre tilbyr FRA kontrakter i alle kurante valutasorter. For mer informasjon om priser og betingelser, - ta kontakt med bedriftens kundeansvarlige i Sparebanken Møre.

Vi tilbyr FRA kontrakter i alle kurante valutasorter. For mer informasjon om priser og betingelser - ta kontakt med bedriftens kundeansvarlige i Sparebanken Møre.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 16.00