Ikon med to blå skråstilte piler - symboliserer vekst

Renteswap

Renteswap - eller rentebytteavtale - er en avtale om bytte av rentebetingelser på lån i samme valuta. Den mest vanlige anvendelsen av renteswap er bedrifter som ønsker å bytte fra flytende til fast rente på sine lån.

Hensikten med en renteswap er redusert renterisiko, eller en mulighet for å utnytte forventninger om stigende eller fallende renter.

Langsiktig renteswap er interessant for bedrifter som har lån med flytende rente, men som av frykt for økende rentenivå ønsker å binde renten i lånets løpetid. Ved å inngå renteswap bytter bedriften fra flytende til fast markedsrente for en avtalt periode.

Sparebanken Møre kan i dag inngå renteswapper i de fleste kurante valutasorter inklusiv norske kroner. For mer informasjon om priser og betingelser, ta kontakt med bedriftens kundeansvarlige.

Den mest vanlige anvendelsen av renteswap er bedrifter som ønsker å bytte fra flytende til fast rente på sine lån. Dette kan enten gjøres ved å opprette et tradisjonelt fastrentelån eller ved å gjøre en renteswap. Ved å bruke en renteswap beholder man sitt lån med flytende rente, men gjør en swapavtale der man bytter fra flytende til fast rente for en avtalt periode. Legg merke til at det kun er underliggende markedsrente som låses og ikke marginen. Vanligvis vil kunden i slike tilfeller i utgangspunktet ha lån der den flytende renten er knyttet til NIBOR (eller LIBOR for lån i valuta). En annen anvendelse er å bytte fra flytende til fast rente på innskudd. Utgangspunktet vil vanligvis også her være innskudd som har en flytende rente knyttet til NIBOR (eller LIBOR for valuta).

 
En annen situasjon kan være en kunde som har tilgang til låneopptak i obligasjonsmarkedet. Et obligasjonslån kan gjøres med fast eller flytende rente og man kan benytte en renteswap for å endre mellom fast og flytende rente på lånet.

Vi kan i dag inngå renteswapper i de fleste kurante valutasorter inklusiv norske kroner.  For mer informasjon om priser og betingelser - ta kontakt med bedriftens kundeansvarlige i Sparebanken Møre.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 16.00