Fjerne kursrisiko Fjerne kursrisiko
Forutsigbare inntekter og utgifter Forutsigbare inntekter og utgifter
Bedre likviditetsstyring Bedre likviditetsstyring

En spotforretning er en forpliktende avtale om kjøp eller salg av et bestemt valutabeløp til en avtalt kurs med kontant oppgjør.

Internasjonale oppgjørsregler definerer kontant oppgjør som to virkedager frem i tid.

En terminkontrakt er en forpliktende avtale om kjøp eller salg av et bestemt valutabeløp til en avtalt kurs med oppgjør på en avtalt fremtidig dato.

Terminkontrakter benyttes av virksomheter som ønsker å kurssikre sine fremtidige inn- og utbetalinger i valuta, og gir bedriften et sikkert grunnlag for beregning av inntekter og utgifter i valuta. Likviditeten blir først belastet ved forfall.

Terminkurs på kontrakten fastsettes ved avtaleinngåelse, på grunnlag av spotkursen samt rentedifferansen mellom valutaene. Rentedifferansen gir enten et tillegg eller et fradrag i spotkursen.

Begge parter har rett og plikt til å gjennomføre handelen.

For bedrifter eller personkunder med løpende inn- og utbetalinger i valuta, er det hensiktsmessig å benytte valutakonti for bedret likviditetsstyring.

Valutakonti gjør det mulig å tilpasse nødvendige vekslinger til gunstige tidspunkt i forhold til kursnivå og likviditet, og også nette inn- og utbetalinger i samme valuta.

Gjennom et flervaluta konsernkontosystem kan driftskonti i norske kroner og aktuelle valutaslag knyttes sammen, og legges under en samlet kredittramme. Dette gir mulighet for bedre likviditetsstyring, kapitalutnyttelse og rapportering.

Med en valutaopsjon kan bedriften sikre seg mot uønsket valutakursutvikling.

Kjøp av en valutaopsjon gir bedriften en rett, men ingen plikt til å kjøpe (call) eller selge (put) et avtalt valutabeløp til en på forhånd avtalt vekslingskurs (strike price) på et fremtidig tidspunkt.

En valutaopsjon kan best beskrives som en forsikring som tegnes mot uønsket valutakursutvikling, samtidig som bedriften får muligheten til å utnytte en eventuell gunstig kursutvikling i perioden frem til oppgjørstidspunktet.

På forfallstidspunktet kan bedriften velge om de ønsker å benytte seg av opsjonen eller aktuell markedspris (spotkurs).

Opsjonspremien vil avhenge av volatiliteten i markedet, valgt strike price og løpetid.

Rådgiver i Sparebanken Møre sitter ved meglerbordet med mange skjermer rundt seg. Snur seg og smiler til deg.
LEI-kode
Er du bedriftskunde?

Norske myndighetskrav med utgangspunkt i MIFID2 (Markets in Financial Instruments Directive) krever at alle bedrifter som gjennomfører handler i finansielle verdipapirer må etablere en LEI-kode. LEI-koden er en 20-sifret kode som entydig identifiserer en juridisk enhet som deltar i transaksjoner på finansmarkedene.

Sparebanken Møre er pålagt å innhente og rapportere LEI-kode på de av våre kunder som berøres av dette.

Kontakt en autorisert LEI-utsteder for å få etablert LEI-kode. Det finnes flere leverandører i markedet. Under finner dere lenke til to av aktørene: