Finansiell strategi

Sparebanken Møres finansielle strategi skal underbygge bankens mål om en sterk kapital- og likviditetsposisjon med mulighet å betjene kunder fra Nordvestlandet og ha handlefrihet i forhold til marked, konkurrenter og myndigheter. 

Innskudd skal også framover være primærkilden for Sparebanken Møres (konsernets) finansiering av utlån. Banken har etablert interne måltall knyttet til innskuddsdekningen.

Når det gjelder finansiering i kapitalmarkedet skal refinansieringen av obligasjonslån utstedt av Møre Boligkreditt AS og Sparebanken Møre samt finansiering av vekst tilpasses indikatorer som Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) og EUs krisehåndteringsdirektiv Bank Recovery Regulation Directive (BRRD). Det er etablert målsettinger knyttet til instrument/utsteder, marked og valuta. For konsernets markedsfinansiering er rating viktig og det er etablert arbeidsmåter og målsettinger i oppfølgingen av dette området.

Sparebanken Møre skal ha en ansvarlig kapital tilpasset krav og markedsforventninger. Banken har således et langsiktig mål for ren kjernekapital (CET1) som minimum skal utgjøre summen av Pilar 1-kravet, Pilar 2-kravet og kapitalkravsmarginen, et nivå på fondsobligasjoner (AT1) på minimum 1,5 % og ansvarlig lånekapital (T2) på minimum 2,0% av beregningsgrunnlaget.

Sparebanken Møre har mottatt MREL-krav herunder krav til subordinert kapital fra Finanstilsynet. Banken må oppfylle kravet til etterstillelse fra 1. januar 2024 og vil utstede senior non preferred kapital (T3) i tråd med kravet om minimum lineær innfasing.

Sparebanken Møre skal til enhver tid ha- og internt rapportere - en likviditet, en langsiktig finansiering og diversifisering av innskudd og kapitalmarkedsinnlån i samsvar med innhold– og krav i Finanstilsynets modul for likviditet.

Alle Sparebanken Møres egenkapital- og fremmedkapitalinstrumenter er og vil bli notert på regulert markedsplass.