Sparebanken Møre

Vedtekter

Sist vedtatt av generalforsamlingen 24.11.2022

Kap. 1 FORETAKSNAVN - FORRETNINGSKONTOR - FORMÅL

Foretakets navn er Sparebanken Møre.
Sparebanken Møres forretningskontor er i Ålesund kommune.

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker utfører, og som er innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, og de til enhver tid gitte konsesjoner.

Sparebanken kan herunder yte investeringstjenester og tilknyttede tjenester i samsvar med bestemmelsene i verdipapirhandelloven. 

Kap. 2 KAPITALFORHOLD

De opprinnelige grunnfondene er tilbakebetalt eller pliktes ikke tilbakebetalt.
Tilskudd til de opprinnelige grunnfondene gir ikke rett til avkastning.    

Sparebanken kan utstede omsettelige egenkapitalbevis med indirekte representasjonsrett i generalforsamlingen i henhold til finansforetaksloven. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Sparebankens innbetalte eierandelskapital utgjør NOK 988 695 400 fordelt på 49 434 770 egenkapitalbevis á NOK 20 fullt innbetalt.

Kap. 3 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet. 

Generalforsamlingen skal ha 44 medlemmer med 14 varamedlemmer:

 • 13 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder. 
 • 17 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.
 • 11 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
 • 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, velges av generalforsamlingen til å representere samfunnsfunksjonen.

Generalforsamlingen velger leder og nestleder blant medlemmene i generalforsamlingen som ikke er ansatt i sparebanken.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges for fire år. 

Av de medlemmer som er valgt ved første valg, går minst en firedel ut etter loddtrekning ved hver av de neste valg, og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst. 

Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen skal være avholdt innen utgangen av april.

Tjenestetiden som leder og nestleder av generalforsamlingen er to år. Dersom den som blir valgt kun har ett års tjenestetid igjen som medlem i generalforsamlingen, kortes tjenestetiden som leder og/eller nestleder tilsvarende ned.

Om tjenestetid ellers, opphør av verv, valgbarhet ellers og suppleringsvalg gjelder allmennaksjelovens §§ 6-36, 6-6 (1), (2) første pkt. (3) og (4), 6-7 og 6-8 så langt det passer. 
Medlem og/eller varamedlem av generalforsamlingen trer ut av vervene dersom valgbarhetskravene ikke lengre er oppfylt.  
Generalforsamlingens leder omfattes av bestemmelsene i finansforetakslovens §§ 9-9 og 9-10.

De kunder som har og i de siste 6 måneder har hatt innskudd i sparebanken på minst kr 2.500,-, velger så mange medlemmer og varamedlemmer som § 3-2 fastsetter.

Bare myndige personer, kan som personlig kunde, eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer ved valget, én på grunnlag av eget innskudd, og én som representant for annen kunde.

Som medlem og varamedlem kan bare velges personlig kunde som har stemmerett og ellers fyller valgbarhetskravene, jf. vedtektens § 3-3.

Kundenes valg av medlemmer og varamedlemmer skal skje på valgdager og vil foregå i følgende valgdistrikt:

ValgdistriktKundeforhold i kommuneMedlemmerVaramedlemmer
1Ålesund, Fjord, Giske,  Stranda, Sula, Sykkylven72
2Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørsta31
3Molde, Kristiansund, Aukra, Rauma, Tingvoll, Vestnes31
134

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valget. Endring av instruksen vedtas med flertall som for vedtektsendringer.    

Som medlem og varamedlem for egenkapitalbeviseierne kan velges personlig eier eller representant for upersonlig eier av egenkapitalbevis.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valget. Endring av instruksen vedtas med flertall som for vedtektsendringer.

De ansattes valg til generalforsamlingen skal gjennomføres i samsvar med forskrift av 23. desember 1977 nr. 9386 om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organ.   

Generalforsamlingen velger så mange medlemmer og varamedlemmer til å representere samfunnsfunksjonen som § 3-2 fastsetter.  

Som medlem og varamedlem kan bare velges myndige personer bosatt i kommunene der sparebanken har sitt virkeområde, og ellers fyller valgbarhetskravene, jf. vedtektens § 3-3.

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av april.

Det kan fastsettes i innkallingen at medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingsmøtet, må melde dette til sparebanken snarest, og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles til generalforsamlingen ved forfall.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem av generalforsmalingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret kan ikke beslutte at møte i generalforsamlingen kun holdes elektronisk, med mindre dette gjøres med bakgrunn i å avhjelpe konsekvenser av smitteutbrudd.

Styret kan bestemme at generalforsamlingens medlemmer skal kunne gi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Dette gjelder ikke dersom styret finner at det foreligger saklig grunn for å nekte elektronisk deltagelse på generalforsamlingen.

Generalforsamlingens medlemmer er personlig valgt, og kan ikke møte ved fullmektig eller la seg bistå av rådgiver.

Generalforsamlingens møter åpnes og ledes av generalforsamlingens leder. I dennes fravær åpnes og ledes møtene av nestleder. Hvis ingen av disse deltar, åpnes møtet av styrets leder og det velges en møteleder blant generalforsamlingens medlemmer.

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Beslutninger treffes ved alminnelig flertall, med mindre noe annet følger av lov eller vedtekter. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

For at generalforsamlingen skal være vedtaksfør, må minst halvparten av medlemmene møte.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

 • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
 • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.  

Vedtak om opptak av, eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendringer. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

Kap. 4 STYRET, STYREUTVALG OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

Styret består av 8 medlemmer og skal være allsidig sammensatt.

6 av medlemmene velges av generalforsamlingen. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg, og kan ikke være ansatt i banken.

2 av medlemmene med 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Varamedlemmene velges i rekkefølge. 

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år.

Uttredene medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jf. likevel § 6-1 (makstid).

Styrets oppgaver og ansvar følger av lov, forskrift og generalforsamlingens vedtak.

Sparebankens firma tegnes av administrerende direktør alene, eller av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller av styrets nestleder og ett styremedlem i fellesskap. 

Styret kan meddele prokura.

Sparebanken skal ha et revisjonsutvalg, et risikoutvalg og et godtgjørelsesutvalg som velges av og blant styrets medlemmer.

Utvalgene skal utføre de oppgaver som følger av lov, forskrift, andre offentlige reguleringer og pålegg fra styret.

Sparebanken skal ha en administrerende direktør som tilsettes av styret.  

Administrerende direktørs oppgaver følger av lov, forskrift og instruks vedtatt av styret.

Kap. 5 VALGKOMITEER

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer. Leder av komiteen velges av generalforsamlingen ved særskilt valg, og kan ikke velges blant de ansatte.

Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges blant de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene av generalforsamlingen, 2 medlemmer velges blant de kundevalgte medlemmene av generalforsamlingen, 1 medlem velges blant de ansattevalgte medlemmene av generalforsamlingen og 1 medlem velges blant medlemmene valgt for samfunnsfunksjonen.

Det skal tilstrebes at valgkomiteens samlede sammensetning avspeiler interessene i generalforsamlingen.

Valget gjelder for 2 år om gangen, men medlemmet blir stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

Et komitémedlem som trer ut, kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonsperioden varer sammenhengende utover 6 år. 

Valgkomiteen skal forberede valg av:

 • Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer som skal representere samfunnsfunksjonen.
 • Leder og nestleder i generalforsamlingen.
 • Leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret med unntak av ansattes representanter.
 • Leder og medlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf.

Ved stemmelikhet i valgkomiteen gjelder den innstilling som møtelederen slutter seg til. 

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. 

De kundevalgte medlemmer av generalforsamlingen velger en valgkomité. Leder av komiteen velges av de kundevalgte medlemmene av generalforsamlingen ved særskilt valg.

Valgkomiteen skal ha 4 medlemmer.

Valgkomiteen skal så langt det er mulig ha medlemmer fra alle valgdistrikt nevnt i § 3-4.

Bestemmelsene i § 5-1, 4. og 5. ledd, om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende. 

Valgkomiteen skal forberede kundenes valg av:

 • Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.
 • Leder og øvrige medlemmer av valgkomiteen som omhandles etter denne paragraf.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Egenkapitalbeviseierne velger på egenkapitalbeviseiermøte en valgkomité. Leder av komiteen velges av egenkapitalbeviseiermøtet ved særskilt valg.

Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer. Minst 1 av medlemmene må være medlem av generalforsamlingen.

Bestemmelsene i § 5-1, 4. og 5. ledd, om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende. 

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg av:

 • Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.
 • Leder og øvrige medlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Kap. 6 TJENESTETID

Et valgt medlem av, eller nestleder eller leder for generalforsamlingen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lengre enn 12 år, og uansett ikke ha samme tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt.      

Kap. 7 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

Overskudd av sparebankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til sparebankens fond.

Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom sparebankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres gavefond.

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. 

Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. 
Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital, og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital når dette følger av vedtekter eller avtalevilkår.

Kap. 8 AVVIKLING

Vedtak om avvikling av sparebanken treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. 

Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.

Kap. 9 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen.  

Beslutning om å endre vedtektene krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.  

Vedtektsendringer som angitt i finansforetaksforskriftens § 7-2 kan ikke settes i verk før de er godkjent av Finanstilsynet.

Kap. 10 SÆRSKILTE EIERBEFØYELSER FOR EIERNE AV EGENKAPITALBEVIS 

I følgende saker, kreves det tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene fra medlemmene som er valgt av egenkapitalbeviseierne, i tillegg til tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene i generalforsamlingen:

a) Nedsettelse av eierandelskapitalen.
b) Forhøyelse av eierandelskapitalen.
c) Tegningsretter med rett til senere å kreve utstedt egenkapitalbevis.
d) Lån med rett til å kreve egenkapitalbevis utstedt.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00
Ring oss
70 11 30 00