Trond Nydal.jpg

God drift i 3. kvartal

Av Sparebanken Møre
Sparebanken Møre leverer et resultat etter skatt på 153 mill. kroner i 3. kvartal.


Egenkapitalavkastningen ble 9,4 prosent, og konsernet har nå en forvaltningskapital på 80,4 mrd. kroner.

– Kvartalsresultatet vårt er preget av god drift, til tross for markedsuro som følge av koronapandemien og oljeprisfallet. Kombinert med sterk soliditet, stabil langsiktig finansiering og dedikerte rådgivere som jobber aktivt i hele markedsområdet vårt, er vi godt rustet til å være en sterk og engasjert støttespiller for personer, bedrifter og lokalsamfunn også framover, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

God kostnadskontroll
Netto renteinntekter ble 12,8 prosent lavere enn tilsvarende kvartal i fjor, som følge av blant annet et svært lavt rentenivå. Andre inntekter økte med 22 prosent, hovedsakelig som en konsekvens av økt verdi på obligasjonsporteføljen samt rente- og valutaforretninger med kunder.

Kostnadene i kvartalet utgjorde 149 mill. kroner, noe som er 12 mill. kroner lavere enn samme periode i fjor. Kostnader som andel av inntekter utgjorde 39 prosent.

– Banken driver effektivt og har over tid jobbet systematisk med tiltak som øker både effektivitet og lønnsomhet. Vi har erfart at en langsiktig og stø kurs gir resultater, sier Nydal.  

Nærhet og relasjoner verdsettes
Sparebanken Møre har et utlånsvolum på over 65 mrd. kroner til kunder innen personmarked og næringsliv. 12-månedersveksten for utlån har avtatt gradvis det siste året, og endte på 2,7 prosent ved utgangen av 3. kvartal.

– Selv om veksttakten har avtatt noe, opplever vi god tilgang av nye kunder. Den nære og personlige servicen vår blir verdsatt, og kombinert med gode digitale løsninger er dette et sterkt konkurransefortrinn for oss. Vår opplevelse er at stadig flere kunder er opptatt av å velge lokalt, og at viktigheten av et fast kontaktpunkt og en trygg relasjon til banken har forsterket seg de siste månedene, sier Nydal.

Han legger til at banken prioriterer lønnsom vekst, og at det er forventet at utlånsveksten vil tilta gjennom fjerde kvartal og ende høyere ved utgangen av 2020 enn ved utgangen av tredje kvartal. Innskuddsveksten siste 12 måneder endte på 8,8 prosent og forventes å holde seg høy også framover.

Lavt antall konkurser
Kvartalet er belastet med 36 mill. kroner i tap på utlån og garantier. Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,18 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tap innen næringslivssegmentet er økt med 45 mill. kroner i kvartalet, mens det er en reduksjon på 9 mill. kroner i personkundesegmentet. Misligholdsnivået er lavt, og antall konkurser hittil i 2020 er lavere for både fylket og banken enn ved samme tidspunkt i fjor.

Selv om den økonomiske situasjonen fortsatt er alvorlig for flere bransjer, indikerer nøkkeltall at produksjon og etterspørsel i fylket fortsatte å stige gjennom 3. kvartal. Fra august til september falt arbeidsledigheten i Møre og Romsdal fra 3,7 til 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var ledigheten på landsbasis 3,7 prosent.

Mindre behov for avdragsutsettelser
Banken melder om få kunder som har behov for avdragsutsettelser. I privatmarkedet har mange kunder bedret likviditet og god spareevne, og flere har valgt å øke nedbetalingen på boliglånet som følge av det lave rentenivået.

Nylig tok banken også temperaturen på situasjonen gjennom en spørreundersøkelse blant egne næringslivskunder.

– Deler av næringslivsporteføljen vår fikk innvilget avdragsutsettelse i vår på grunn av covid-19. Undersøkelsen som ble gjennomført i september viser at en svært lav andel har behov for ytterligere avdragsfrihet. Dette er positive signal på at kundeporteføljen vår er både robust og omstillingsdyktig, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

Nøkkeltall – 3. kvartal 2020

 • Resultat før tap: 234 mill. kroner (253 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 153 mill. kroner (181 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 9,4 prosent (11,8 prosent)
 • Rentenetto: 306 mill. kroner/1,54 prosent (351 mill. kroner/1,91 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 39,0 prosent (39,0 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 7,38 (kr. 8,80)

Sammenlignbare tall for 3. kvartal 2019 i parentes.

Nøkkeltall – pr 3. kvartal 2020

 • Resultat før tap: 654 mill. kroner (715 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 420 mill. kroner (524 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 8,6 prosent (11,6 prosent)
 • Rentenetto: 914 mill. kroner/1,56 prosent (975 mill. kroner/1,78 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 42,0 prosent (40,1 prosent)
 • Ren kjernekapital: 17,5 prosent (15,4 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 20,00 (kr. 25,60)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 2,7 prosent (6,7 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 8,8 prosent (4,2 prosent)

Sammenlignbare tall pr 3. kvartal 2019 i parentes. 

Se IR sidene våre for mer informasjon, rapporter og webcast

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00