SBM_TNydal_OE8A9833_fotoKristinStoylen_web_560x373.jpg
Resultat 4. kvartal 2022/foreløpig årsresultat 2022

Høy aktivitet og økt vekst har styrket bankens posisjon

Av Sparebanken Møre
Sparebanken Møre fikk en god avslutning på 2022 og leverer et sterkt resultat i 4. kvartal. For året totalt ble resultatforbedringen 21,1 prosent sammenlignet med 2021. Egenkapitalavkastningen endte på 10,9 prosent.

– Vi legger bak oss et år med høy aktivitet og sterk utlånsvekst. Banken har nådd nye milepæler og ender året med godt over 50 milliarder kroner i lån til personkundemarkedet og vel 25 milliarder kroner til næringslivsmarkedet. Sammen med en god innskuddsvekst bekrefter dette bankens konkurransedyktighet og at vår forretningsmodell står trygt, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

Foreløpige regnskapstall for 2022 viser et årsresultat etter skatt på 777 mill. kroner, mot 642 mill. kroner i 2021. Bankens soliditet er god med en ren kjernekapitaldekning på 17,9 prosent ved utgangen av året. Basert på dette legger styret opp til å foreslå et kontantutbytte på 4 kroner pr. egenkapitalbevis og 200 mill. kroner i utbyttemidler til lokalsamfunnet.

Samlet utlånsvekst i 2022 ble 8,8 prosent, mens totale innskudd økte med 4,8 prosent.


Mange nye kunder og styrket markedsposisjon
God utlåns- og innskuddsvekst har bidratt til økning i rentenettoen for 4. kvartal med 97 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig registrerer vi en svært positiv utvikling i kunderelaterte andre inntekter som har økt med over 12 prosent det siste året.

Økning i garantiprovisjoner og valuta- og rentehandel for kunder understreker et godt aktivitetsnivå i det regionale næringslivet, mens en solid vekst i forsikringssalget, investeringsrådgivning og eiendomsmegling illustrerer at bankens satsing på utadrettet aktivitet også gir gode resultater.

– Vi har positiv utvikling innenfor alle kunderelaterte områder. Gjennom å være et komplett finanshus med sterk regional forankring, tilbyr vi kundene våre et godt breddetilbud som gir gode resultat. Vi opplever helt klart at nærhet til kundene, korte beslutningsveier og lokalkunnskap bidrar til at vi styrker markedsposisjonen vår, sier Nydal.

I 2022 har banken rekruttert mange dyktige medarbeidere og økt bemanningen for å håndtere den sterke veksten og møte regulatoriske krav. Kostnadsbrøken for året under ett, på 42,5 prosent, endte derfor noe høyere enn for 2021. Dette nøkkeltallet har imidlertid bedret seg jevnt gjennom 2022 og er ved utgangen av året på nivå med bankens målsetting.


Lav terskel for gode råd
Andelen kunder med betalingsutfordringer er lav, og det er netto tilbakeført 4 mill. kroner i tap på utlån og garantier i 2022. Vi er forberedt på at mange kunder opplever økonomisk utrygghet som følge av høyere kostnader og usikre fremtidsutsikter. Å være til stede og tilgjengelig for kundene våre, er en sentral del av strategien til Sparebanken Møre.

– Vi er en lokal bank og tar avgjørelser lokalt. Det setter oss i en bedre posisjon til å utøve skjønn, og gjøre individuelle vurderinger for kundene våre. I tillegg har rådgiverne våre sterk faglig kompetanse og autorisasjon på flere områder. Tett oppfølging og tidlige grep har høy prioritet i tider som dette, og vi er godt rustet for å bidra, sier Nydal.


Bidrar til bærekraftig utvikling
Banken lanserte i starten av 2022 en bærekraftportal som er fritt tilgjengelig på banken sine nettsider.  Portalen skal hjelpe bedrifter i arbeidet med å etablere egen bærekraftstrategi og innholdet er nå tilpasset sju ulike bransjer.  

– Bankens rådgivere bruker portalen i rådgivingsmøter med kunder i tillegg til at kundene kan benytte den selv i eget arbeid. Vi opplevde en betydelig økning i bruken av portalen i årets siste kvartal, og vi får mange positive tilbakemeldinger på dette tilbudet. Det tar vi som et tydelig tegn på at vi har truffet med verktøyet, sier Nydal.

Sparebanken Møre ble også Miljøfyrtårnsertifisert etter hovedkontormodellen i desember 2022 i tråd med de nye bank- og finanskriteriene. Stiftelsen Miljøfyrtårn ga i sertifiseringsprosessen uttrykk for at miljø- og bærekraftarbeidet i banken holder en høy standard.


Betydelig bidrag til lokalsamfunnet
Sparebanken Møre har to grupper av eiere; egenkapitalbeviseiere og lokalsamfunnet. Bankens utbyttepolitikk legger til grunn at eierne skal likebehandles, og dermed går om lag halvparten av årets utdelte overskudd tilbake til gode formål på Nordvestlandet. Basert på det foreløpige årsresultatet vil dette utgjøre 200 mill. kroner.   

– Når vi nå legger bak oss et år med lønnsom og effektiv bankdrift, vil det komme regionen vår til gode gjennom betydelige bidrag til blant annet kultur, idrett og næringsutvikling på Nordvestlandet, sier Nydal.

Endelig fastsettelse av årsregnskapet for 2022 skjer i generalforsamlingsmøtet 29. mars 2023.


Nøkkeltall – 4. kvartal 2022

 • Rentenetto: 432 mill. kroner/1,95 prosent (335 mill. kroner/1,62 prosent)
 • Resultat før tap: 318 mill. kroner (206 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 242 mill. kroner (153 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 13,2 prosent (8,9 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 40,3 prosent (45,9 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 2,33 (kr. 1,40)

 Sammenlignbare tall for 4. kvartal 2021 i parentes. 

Nøkkeltall – pr. 4. kvartal 2022 

 • Rentenetto: 1.517 mill. kroner/1,78 prosent (1.266 mill. kroner/1,57 prosent)
 • Resultat før tap: 1.009 mill. kroner (882 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 777 mill. kroner (642 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 10,9 prosent (9,5 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 42,5 prosent (42,2 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 7,50 (kr. 6,22)
 • Ren kjernekapital: 17,9 prosent (17,2 prosent)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 8,8 prosent (4,6 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 4,8 prosent (7,3 prosent)

  Sammenlignbare tall pr. 4. kvartal 2021 i parentes. 


Kontaktpersoner

 • Trond Lars Nydal, adm. direktør, tlf. 951 79 977
 • John Arne Winsnes, CFO, tlf. 462 80 999
 • Runar Sandanger, Seniorøkonom, tlf. 950 43 660
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00