_DSC0001 __ Tony Hall 900x600.jpg
Foreløpig årsresultat 2020:

Solid bankdrift i et utfordrende år

Av Sparebanken Møre
Sparebanken Møre legger bak seg et år med høy aktivitet og styrket markedsposisjon. Foreløpige regnskapstall for 2020 viser et årsresultat etter skatt på 567 mill. kroner, mot 711 mill. kroner i 2019.

Til tross for et krevende år, har banken styrket konkurransekraften gjennom året. Særlig i 4. kvartal har aktiviteten vært høy og veksttakten økende, og banken fikk en god avslutning på 2020.

– 2020 har vært et år som føyer seg inn i historiebøkene, både fra et samfunnsperspektiv, men også for banken. Vi har fått testet egenskaper som vi vet vil bli viktige også i tiden som kommer, og jeg er svært fornøyd med at vi gjennom hele perioden har holdt stø kurs gjennom god bankdrift, høyt aktivitetsnivå – og ikke minst tilpasningsdyktige ansatte som har lagt ned en betydelig innsats for kundene våre, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

Høy tilgjengelighet
Samlet utlånsvolum ved årsskiftet var 66,9 mrd. kroner, noe som reflekterer en årsvekst på 4,4 prosent.

– Veksten har vært særlig sterk i prioriterte markedsområder, hvor vi har hatt god økning i nye kunder og et økende forretningsvolum. Erfaringen er helt klart at betydningen av en nær og lokal bank og en egen personlig rådgiver har styrket seg det siste året. Dette får vi klare tilbakemeldinger på, både fra personmarkeds- og næringslivskunder, sier Nydal.

Tilgjengelighet og kompetanse er høyt prioriterte områder for banken, som i november åpnet nytt bankkontor på Digernes i Ålesund kommune. I fjor ble også kundesenteret i Sparebanken Møre kåret til Norges beste i kategorien bank, for andre år på rad. Nylig gjennomførte også produkt- og analyseselskapet Cicero en kartlegging av et utvalg bankers førstelinjesupport for SMB-kunder, som viste at Sparebanken Møre var raskest å nå.

– Vi skal være der når kundene trenger oss, og i krevende tider er dette ekstra viktig. Vi jobber knallhardt med tilgjengelighet og brukervennlige digitale løsninger, og det er gledelig med bekreftelser på at vi lykkes, sier Nydal.  

Blant Norges mest kredittverdige banker
Bankens viktigste finansieringskilde er innskudd, og i 2020 ble innskuddsveksten 6 prosent. Høy innskuddsdekning, en ren kjernekapitaldekning på 17,5 prosent og en forvaltningskapital på 79,5 mrd. kroner gjør banken til en sentral og solid kapitalkilde for folk og næringsliv på Nordvestlandet.

I desember fikk Sparebanken Møre fastsatt fullt MREL-krav fra Finanstilsynet, noe som innebærer at Finanstilsynet oppfatter banken som svært viktig for økonomisk stabilitet på Nordvestlandet. I januar 2021 oppgraderte også Moody’s Sparebanken Møres innskudds- og utstederrating til A1 fra A2, begge med stabile utsikter.

–  A1-ratingen fra Moody’s gir en bekreftelse på at vi er blant de mest kredittverdige bankene i Norge, noe som bidrar til trygghet for både kunder, egenkapitalbeviseiere og fremmedkapitalinvestorer, sier Nydal.

Sparebanken Møre etablerte i 2020 sitt første grønne rammeverk, som en del av bankens strategi og engasjement for bærekraft. Det grønne rammeverket innbefatter både Sparebanken Møre og det heleide datterselskapet Møre Boligkreditt AS.

Høyt aktivitetsnivå og god kostnadskontroll
Netto renteinntekter endte på 1,57 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ved utgangen av året, mot 1,79 prosent i 2019. Utlåns- og innskuddsmarginen for 2020 ble sterkt påvirket av renteendringene som ble gjennomført i løpet av 2. og 3. kvartal, hvor utlånsrentene ble redusert før innskuddsrentene. Dette påvirket både netto renteinntekter og marginer for året i vesentlig grad.

Totale kostnader ble 630 mill. kroner, en reduksjon på 16 mill. kroner sammenlignet med året før. Kostnader som andel av inntekter ble 41,6 prosent, noe som innebærer en økning på 1,4 p.e. i forhold til 2019.

Resultatregnskapet for 2020 er belastet med 149 mill. kroner i tap på utlån og garantier, og sammen med reduserte renteinntekter er dette hovedårsaken til at bankens egenkapitalavkastning endte på 8,6 prosent, mot 11,7 prosent i 2019.

– Tapene er i all hovedsak relatert til sektoren offshore/supply. Kvaliteten i utlånsporteføljen vår er imidlertid god, og vi har sett en imponerende omstillingsevne i næringslivet det siste året. Både mislighold og tap er fortsatt på et lavt nivå, både i næringslivs- og personmarkedet, sier Nydal.

Han forteller at aktivitetsnivået i regionen er høyt, og at tilveksten av kunder er økende. Banken fikk rundt 600 nye næringslivskunder i 2020, noe som er det høyeste antallet som er målt noensinne. Hovedtyngden av dette er bedrifter i SMB-segmentet.  

Innstiller på utbytte
Finansdepartementet har i brev til Finanstilsynet av 20. januar 2021 gitt uttrykk for en forventning om at norske banker som etter en forsiktig vurdering og basert på ESRBs anbefalinger finner grunnlag for utdelinger, holder samlede utdelinger innenfor maksimalt 30 prosent av kumulert årsresultat for årene 2019 og 2020 fram til 30. september 2021.

– Selv om bankens utbyttepolitikk tilsier et kontantutbytte for 2020 på 13,50 kroner pr egenkapitalbevis, har styret på bakgrunn av dagens ekstraordinære situasjon og myndighetenes forventninger funnet det riktig å foreslå overfor generalforsamlingen et kontantutbytte pr egenkapitalbevis på 4,50 kroner for regnskapsåret 2020. Tilsvarende avsetning for utbyttemidler til lokalsamfunnet vil utgjøre 45 mill. kroner. Samlet utbytte for 2019 og 2020 vil dermed utgjøre 30 prosent av det kumulerte årsresultatet for årene 2019 og 2020, sier Nydal.

Styret vil i tillegg foreslå overfor generalforsamlingen at det utstedes en styrefullmakt der inntil ytterligere 9 kroner pr egenkapitalbevis kan foreslås delt ut som kontantutbytte, og inntil 91 mill. kroner kan settes av som utbyttemidler til lokalsamfunnet for regnskapsåret 2020.

– Sparebanken Møre har to grupper av eiere; egenkapitalbeviseiere og lokalsamfunnet. Bankens utbyttestrategi legger til grunn at eierne skal likebehandles. Ved å innstille på en ytterligere utdeling etter 30. september, vil samlet utbytte for regnskapsåret 2020 være i tråd med bankens utbyttepolitikk, og samtidig sørge for at et betydelig beløp fases tilbake til gode tiltak innen kultur, idrett, nærmiljø, infrastruktur, kompetanse og næringsutvikling på Nordvestlandet, sier Nydal.

Økonomiske målsettinger ligger fast
Utviklingen på arbeidsmarkedet i Møre og Romsdal indikerer at samlet produksjon av varer og tjenester i fylket stabiliserte seg gjennom 4. kvartal 2020. Ifølge NAV utgjorde den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene 2,9 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av desember. Til sammenligning var ledighetsprosenten for landet som helhet på 3,8 prosent. Som følge av aktivitetsdempende smitteverntiltak gjennom lengre tid, er det imidlertid fare for at ledigheten kan stige noe og at antall konkurser vil øke.

– Den økonomiske situasjonen er alvorlig for flere bransjer. Særlig gjelder dette for reiselivsrelaterte næringer som hotell- og restaurantbransjen, personlig tjenesteyting samt maritim industri og deres leverandører. I tillegg vil det fortsatt være utfordringer i oljerelaterte næringer, sier Nydal.

Sparebanken Møre forventer at utlånsveksten for banken i 2021 vil bli noe høyere enn veksten i 2020. Innskuddsveksten forventes fortsatt å holde seg høy. – Selv om aktivitetsdempende tiltak som følge av koronapandemien ventes å kunne påvirke markedet også i 2021, ligger målet vårt om en egenkapitalavkastning som overstiger 11 prosent og en kostnadsandel under 40 prosent fast. Vi har en sterk organisasjon med svært kompetente ansatte, og vi har iverksatt tiltak for å nå målene. Vi ser fram til å styrke markedsposisjonen vår ytterligere i 2021, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.



Nøkkeltall – 4. kvartal 2020 (Sammenlignbare tall for 4. kvartal 2019 i parentes)

 • Rentenetto: 314 mill. kroner/1,58 prosent (339 mill. kroner/1,79 prosent)
 • Resultat før tap: 229 mill. kroner (246 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 147 mill. kroner (190 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 9,1 prosent (11,8 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 40,6 prosent (40,6 prosent)

Nøkkeltall – regnskap 2020 (Sammenlignbare tall for 2019 i parentes)

 • Rentenetto: 1.228 mill. kroner/1,57 prosent (1.314 mill. kroner/1,79 prosent)
 • Resultat før tap: 883 mill. kroner (961 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 567 mill. kroner (711 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 8,6 prosent (11,7 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 41,6 prosent (40,2 prosent)
 • Ren kjernekapital: 17,5 prosent (17,7 prosent)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 4,4 prosent (6,1 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 6,0 prosent (6,9 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr 27,10 (kr 34,50)

 


Se IR sidene våre for mer informasjon, rapporter og webcast

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00