SBM_TrondLarsNydal_web_fotoTonyHall_560x300.jpg
Resultat 2. kvartal 2022

Solid vekst for Sparebanken Møre

Av Sparebanken Møre
Sparebanken Møre fortsetter veksten på Nordvestlandet, og har de siste 12 månedene økt utlånene med over 3 mrd. kroner. Dette gir en utlånsvekst på 4,6 prosent.

– Det er tøff konkurranse om kundene, samtidig som vi er inne i en tid med høyere renter og generell prisøkning på varer og tjenester. Når vi likevel kan vise til en utlånsvekst på over 3 mrd. kroner det siste året, tar vi det som en bekreftelse på at vi har et attraktivt og konkurransedyktig totaltilbud. Vi går høsten i møte med klare ambisjoner om å ta ytterligere markedsandeler, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

Banken har økt utlånene med 1,9 mrd. kroner i personmarkedet og 1,3 mrd. kroner i næringslivsmarkedet de siste 12 månedene. Totale innskudd har økt med nær 3,5 mrd. kroner i samme periode, tilsvarende en vekst på 8,3 prosent.


Har styrket totaltilbudet
Resultat etter skatt for 2. kvartal endte på 183 mill. kroner, mot 143 mill. kroner i samme periode i fjor. Netto renteinntekter økte med 46 mill. kroner, noe som blant annet skyldes vekst i utlåns- og innskuddskunder. Kunderelaterte andre inntekter økte med 7 mill. kroner, tilsvarende en vekst på 13,5 prosent. De totale andre inntektene endte likevel 15 mill. kroner lavere enn i 2. kvartal i fjor som følge av verdiendring på finansielle instrumenter.

– Vi har det siste året styrket totaltilbudet vårt ytterligere, blant annet gjennom investeringer i digitale kundeløsninger, lansering av Private Banking-konsept, utvikling av lokalkontorene og styrking av bankens eiendomsmeglerforetak. Tallene for 2. kvartal viser at satsingen har løftet de kunderelaterte inntektene, og vi forventer ytterligere vekst framover, sier Nydal.

Som følge av styrket satsing er driftskostnadene noe høyere enn samme kvartal i fjor, og kostnader i prosent av inntekter endte på 43,3 prosent.


Høy utviklingstakt
Sparebanken Møre har i første halvår gjennomført flere digitaliseringsprosjekter som styrker tilbudet for kundene, samtidig som det frigir tid til kundeoppfølging for rådgiverne. Nye selvbetjeningsløsninger for boliglån, kapitalforvaltning og opprettelse av konto til barn er blant tjenestene som er lansert i 2. kvartal.

– For å være en attraktiv og relevant aktør, må vi lykkes med å treffe kundenes behov og finne balansen mellom selvbetjening og menneskelig kontakt. Vi satser for fullt på et godt samspill mellom kontaktflatene våre, noe kundene gir svært gode tilbakemeldinger på, sier Nydal.

I april ble Sparebanken Møre vinner av Kundeserviceprisen – «Best i test» i kategorien bank, for fjerde år på rad.


Tett dialog med kundene
Kvartalsresultatet viser netto inngang på tap på 8 mill. kroner og positiv utvikling i kredittforringede engasjementer. Banken har en lav andel av kunder med betalingsutfordringer, og det er få henvendelser rundt avdragsfritak.

Produksjonen av varer og tjenester i Fastlands-Norge lå i mai nesten 3 prosent høyere enn før pandemien. Som følge av oppgangen i etterspørselen har arbeidsledigheten fortsatt å falle, og ved utgangen av juni utgjorde antall helt ledige i Møre og Romsdal 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Dette er den laveste ledigheten siden 2008.

– Aktiviteten i det lokale næringslivet er god, og vi ser også at boligmarkedet har holdt seg godt oppe i vår region. Kostnadsøkning på både råvarer og energi kombinert med et stigende rentenivå, bidrar likevel til at vi er svært bevisst behovet for tett dialog med kundene våre. Sterke fagmiljø, lokalkunnskap og gode relasjoner bidrar til at vi kan være både tett på og tidlig ute med god rådgivning, sier Nydal.Nøkkeltall – 2. kvartal 2022

 • Rentenetto: 353 mill. kroner/1,65 prosent (307 mill. kroner/1,53 prosent)
 • Resultat før tap: 228 mill. kroner (213 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 183 mill. kroner (143 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 10,4 prosent (8,5 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 43,3 prosent (42,9 prosent)
 • Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 1,78 (kr. 1,37)

Sammenlignbare tall for 2. kvartal 2021 i parentes.


Nøkkeltall – 1. halvår 2022

 • Rentenetto: 687 mill. kroner/1,64 prosent (611 mill. kroner/1,53 prosent)
 • Resultat før tap: 437 mill. kroner (445 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 346 mill. kroner (313 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 9,9 prosent (9,4 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 44,7 prosent (41,3 prosent)
 • Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 3,35 (kr. 3,02)
 • Ren kjernekapital: 18,1 prosent (16,9 prosent)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 4,6 prosent (6,2 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 8,3 prosent (6,2 prosent)

 Sammenlignbare tall for 1. halvår 2021 i parentes.

For mer informasjon, presentasjoner og webcast - se våre IR sider

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00