Trond Nydal_web_TH_900x600.jpg
Resultat 1. kvartal 2021:

Sparebanken Møre løfter resultatet

Av Sparebanken Møre
Sparebanken Møre kan oppsummere første kvartal med økt lønnsomhet og kostnadseffektivitet. Banken har i tillegg styrket satsingen innen flere inntektsområder.

– Vi har startet det nye året med god fart og høyt aktivitetsnivå, og økonomiske nøkkeltall viser en klar forbedring fra samme periode i fjor. Et solid økonomisk fundament, et sterkt og bredt kompetansemiljø og en fremoverlent region gjør at vi har klare ambisjoner om å fortsette å styrke markedsposisjonen vår på Nordvestlandet, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

Resultat etter skatt endte på 170 mill. kroner etter årets tre første måneder, en økning på 53 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Det er bokført 14 mill. kroner i tap i første kvartal, noe som er det laveste nivået siden før pandemien. Egenkapitalavkastningen ble 10,4 prosent, mens kostnader i prosent av inntekter endte på 40,5 prosent.


Nærhet og bransjekunnskap
Banken vokser videre, og total utlånsvekst siste 12 måneder ble 3,9 prosent. Innskuddsveksten holdt seg høy og stabil og endte på 7,7 prosent ved utgangen av 1. kvartal.

– Vi har hatt sterk vekst i prioriterte markedsområder, og opplever at mange kunder setter ekstra stor pris på å ha en fast rådgiver som er tilgjengelig og tett på i de tidene vi er inne i. Vi vokser også godt i næringslivsmarkedet, hvor vi har lagt vekt på å stille opp som gode diskusjonspartnere og støttespillere med spisskompetanse om både bransjer, utsikter og aktuelle støtteordninger, sier Nydal.

Banken har et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Med over 200 autoriserte rådgivere og en rekke spesialistfunksjoner som er til stede lokalt, utgjør banken det største finansielle miljøet på Nordvestlandet.


Økt satsing på kapitalforvaltning og eiendomsmegling
Bankens rentenetto er påvirket av et vedvarende lavt rentenivå, mens andre inntekter er styrket i kvartalet. Dette skyldes hovedsakelig verdiendringer i obligasjonsporteføljen, men også økte bidrag fra blant annet datterselskapet Møremegling.

– Vi har økt antall ansatte og satt oss ambisiøse mål for eiendomsmeglerforetaket vårt, nettopp fordi vi ser at potensialet er stort og organisasjonen vår godt rustet. Nærhet til kundene, kunnskap om lokale forhold og tilhørighet til Nordvestlandets største bank er klare fordeler for de som både skal kjøpe og selge bolig, sier Nydal. 

Banken styrker også satsingen på formuende kunder gjennom å samle og rendyrke tjenester innenfor kapitalforvaltning i en egen enhet. Her inngår blant annet Aktiv Forvaltning, som har hatt en sterk vekst i både antall kunder og forvaltningskapital de siste årene.

– Vi utgjør allerede det største fagmiljøet for formuesforvaltning på Nordvestlandet. Ved å samle og utvide tjenestespekteret vårt, kan vi styrke tilbudet for både formuende private kunder, investeringsselskaper og virksomheter med likviditetsoverskudd ytterligere. Vi har et klart mål om utvikling og vekst innen dette området framover, sier Nydal.


Kraftfulle virkemidler understøtter en omstillingsdyktig region
Utviklingen på arbeidsmarkedet i Møre og Romsdal indikerer en stabil produksjons- og sysselsettingsutvikling i fylket gjennom 1. kvartal. Siden årsskiftet har arbeidsledigheten falt, og ifølge NAV utgjorde antall helt ledige ved arbeidskontorene 2,8 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av mars. Til sammenligning var ledighetsprosenten på landsbasis 4,2 prosent.

På lengre sikt har de økonomiske utsiktene bedret seg som følge av omfattende smittevernstiltak, utrulling av vaksiner og vedvarende økonomiske støttetiltak. Den økonomiske situasjonen er likevel alvorlig for flere bransjer.

– Vi er til stede for folk, næringsliv og lokalsamfunn i usikre tider, og har fortsatt fullt trykk på å bidra til at Nordvestlandet skal være en sterk, aktiv og attraktiv region også etter korona. Med høy kompetanse, sterk lokal tilstedeværelse og betydelige midler til gode formål i området har vi kraftfulle virkemidler i dette arbeidet, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

**

Nøkkeltall – 1. kvartal 2021

 • Resultat før tap: 232 mill. kroner (187 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 170 mill. kroner (117 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 10,4 prosent (7,1 prosent)
 • Rentenetto: 305 mill. kroner/1,51 prosent (342 mill. kroner/1,80 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 40,5 prosent (47,2 prosent)
 • Ren kjernekapital: 16,9 prosent (16,9 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 8,26 (Kr. 5,46)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 3,9 prosent (6,3 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 7,7 prosent (6,7 prosent)

Sammenlignbare tall for 1. kvartal 2020 i parentes.

Kontaktpersoner

 • Trond Lars Nydal, adm. direktør, tlf. 951 79 977
 • Runar Sandanger, konst. leder seksjon Økonomi og finans, tlf. 950 43 660
 • Tone S. Gjerdsbakk, kommunikasjonssjef, tlf. 990 44 346

 

Kvartalsrapport, regnskapspresentasjon og webcast finner du på våre IR sider.