SBM_TrondLarsNydal_web_fotoTonyHall_560x300.jpg
Foreløpig årsresultat 2021

Står sterkt ved inngangen til 2022

Av Sparebanken Møre
Sparebanken Møre fikk en god avslutning på 2021 og leverer et av sine beste 4. kvartalsresultat gjennom tidene. For året totalt sett ble resultatforbedringen 13,2 prosent sammenlignet med 2020.

Foreløpige regnskapstall for 2021 viser et årsresultat etter skatt på 642 mill. kroner, mot 567 mill. kroner i 2020. Banken har også solid kapitaldekning, med en ren kjernekapital på 17,2 prosent ved utgangen av året. Basert på dette legger styret opp til å foreslå et kontantutbytte på 16 kroner pr. egenkapitalbevis og 160 mill. kroner i utbyttemidler til lokalsamfunnet.

– Til tross for at pandemien satte sitt preg på samfunnet også i 2021, kan vi se tilbake på et år med høyt tempo, betydelig innsats fra tilpasningsdyktige ansatte og mange positive bekreftelser på forretningsmodellen vår. Vi har hatt god resultatutvikling gjennom hele året, og erfaringer vi har gjort oss viser at sparebankmodellen står sterkere enn noen gang, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre. 


Rekordmange nye kunder

Banken økte utlån til kunder med 4,6 prosent i 2021, mens innskuddsveksten i samme periode var 7,3 prosent. Aldri har banken fått så mange nye kunder som i fjor, hverken i person- eller bedriftsmarkedet.

– Tallene viser at Sparebanken Møre er et foretrukket valg for stadig flere kunder, og det er vi både stolte og ydmyke over. Tilbakemeldingene er at de verdsetter tilgjengeligheten, kompetansen og bredden vår, og at det både er trygt og effektivt å ha en fast rådgiver som kan nås via et lokalkontor eller direktenummer, sier Nydal.

I personmarkedet har veksten vært særlig sterk i prioriterte markedsområder. Av de nærmere 650 nye kundene i bedriftsmarkedet, var hovedtyngden små og mellomstore bedrifter. Dette er en målgruppe banken har styrket satsingen på de siste årene gjennom blant annet økt aktivitet, kompetanseprogrammet Næringsteft og kundesenteret Næringsbasen.


Økt etterspørsel etter rådgivning

Rentenettoen økte med 39 mill. kroner sammenlignet med året før, mens andre inntekter utenom finansielle instrumenter økte med 12 mill. kroner i perioden. Banken opplever god vekst innen både forsikring, eiendomsmegling, fondssparing og kapitalforvaltning.

Kostnadene i 2021 ble 21 mill. kroner høyere enn året før. Endringen er i all hovedsak relatert til økte personal- og IT-kostnader som følge av styrket satsing på flere områder. Bokførte tap for 2021 ble 49 mill. kroner, en markant nedgang sammenlignet med 2020.

– Vi har god utvikling innen flere inntektsområder, og vi har lave tap. Vi jobber samtidig målrettet med tiltak som bidrar til effektiv drift, som blant annet smart bruk av teknologi. Dette bidrar til økt tilgjengelighet og bedre tjenestetilbud for kundene, samtidig som det gir oss mulighet til å bruke mer tid og ressurser til rådgivning som vi opplever stor etterspørsel etter, sier Nydal.


Lanserer bærekraftsportal for bedrifter

Et av temaene som er svært aktuelt i rådgivningssamtalene er bærekraft, og i disse dager lanserer banken en helt ny bærekraftsportal for næringslivet på nettsidene sine. Målet er å bidra med praktisk informasjon som skal hjelpe bedrifter med å integrere hensynet til omverdenen i verdiskapingen sin.

– Det finnes en jungel av informasjon om temaet, og det kan være krevende både å manøvrere og prioritere. I den nye portalen har vi samlet informasjon om blant annet regelverk, sertifiseringsordninger og rapportering, og kategorisert det i ulike bransjer for å gjøre informasjonen mest mulig relevant, sier Nydal.

Banken har en klar målsetting om å være en pådriver for bærekraftig utvikling på Nordvestlandet, og bruker betydelige ressurser på dette arbeidet gjennom blant annet kompetanseheving, samarbeid og støtte til bærekraftige prosjekter. I EPSIs kundetilfredshetsundersøkelse ble Sparebanken Møre i fjor kåret til beste bank på bærekraft og samfunnsansvar innen både person- og bedriftsmarkedet.


Betydelig beløp til lokalsamfunnet

Sparebanken Møre har to grupper av eiere; egenkapitalbeviseiere og lokalsamfunnet. Bankens utbyttestrategi legger til grunn at eierne skal likebehandles, og dermed går om lag halvparten av årets utdelte overskudd tilbake til gode formål på Nordvestlandet. Basert på det foreløpige årsresultatet vil dette utgjøre 160 mill. kroner.

– Sparebankmodellen skiller seg ut ved at deler av overskuddet tilfaller lokalsamfunnet der verdiene er skapt. Når vi nå legger bak oss et år med lønnsom og effektiv bankdrift, vil det komme regionen vår til gode gjennom betydelig støtte til blant annet kultur, idrett og næringsutvikling på Nordvestlandet, sier Nydal.

Endelig fastsettelse av årsregnskapet for 2021 skjer i generalforsamlingsmøtet 30. mars 2022.

 

Nøkkeltall – 4. kvartal 2021 (sammenlignbare tall for 4. kvartal 2020 i parentes)

 • Rentenetto: 335 mill. kroner/1,62 prosent (314 mill. kroner/1,59 prosent)
 • Resultat før tap: 206 mill. kroner (229 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 153 mill. kroner (147 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 9,0 prosent (9,1 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 45,7 prosent (40,2 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 7,00 (kr. 7,10)

Nøkkeltall – foreløpig årsregnskap 2021 (sammenlignbare tall for 2020 i parentes)

 • Rentenetto: 1 266 mill. kroner/1,56 prosent (1 227 mill. kroner/1,57 prosent)
 • Resultat før tap: 882 mill. kroner (883 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 642 mill. kroner (567 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 9,5 prosent (8,6 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 42,2 prosent (41,4 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 31,10 (kr. 27,10)
 • Ren kjernekapital: 17,2 prosent (17,0 prosent)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 4,6 prosent (4,4 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 7,3 prosent (6,0 prosent) 

For mer informasjon, rapporter og webcast - se våre IR sider