HK-03_2022_foto Losen studio utsnitt.jpg
Resultat 1. kvartal 2022

Startet året med god inntektsutvikling

Av Sparebanken Møre
Sparebanken Møre kan vise til kundevekst, stigende inntekter og ingen bokførte tap i 1. kvartal.

Resultat etter skatt endte på 163 mill. kroner etter årets tre første måneder, og egenkapitalavkastningen ble 9,3 prosent.

– Til tross for at kvartalsresultatet vårt påvirkes av verdijusteringer på finansielle instrumenter, fører godt bankhåndverk til at vi har lagt et godt grunnlag for 2022. Dyktige ansatte, nærhet til kundene og en solid portefølje viser helt klart igjen i tallene våre, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

Styrker posisjonen
Banken fortsetter å styrke markedsposisjonen sin på Nordvestlandet, og kan vise til en utlånsvekst på 3,9 prosent de siste 12 månedene. Innskuddsveksten er høy innen både person- og næringslivsmarkedet og endte på 7,9 prosent ved utgangen av kvartalet.

– Det er tøff konkurranse om kundene, men vi vokser stadig i både person- og næringslivsmarkedet. Vi ser også et klart potensial for videre vekst i markedsområdet vårt, og har styrket kontorene våre for å sikre høy tilgjengelighet for enda flere kunder, sier Nydal.

Sparebanken Møre er det største finansielle miljøet på Nordvestlandet, med 27 lokalkontor og 27 fagavdelinger ved hovedkontoret i Ålesund.

Satsing gir inntektsvekst
Banken økte netto renteinntekter gjennom kvartalet, mens andre inntekter ble påvirket av verdijusteringer på obligasjoner. Andre inntekter utenom finansielle instrumenter økte derimot med 12 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Kostnader i prosent av inntekter utgjorde 46,0 prosent i 1. kvartal.

– Dyktige kunderådgivere og økt satsing på blant annet kapitalforvaltning og eiendomsmegling bidrar til økte inntekter, og her er det gode utsikter for høy aktivitet også framover. Kostnadene i kvartalet er påvirket av både engangsposter og rigging for videre vekst, og vi forventer en lavere kostnadsandel i kvartalene framover, sier Nydal. 

Solid portefølje
Regnskapet for 1. kvartal er ikke belastet med tap på utlån og garantier, og banken har en solid og godt diversifisert portefølje. Ca. 68 prosent av utlånsvolumet er relatert til personkunder, mens det resterende er utlån til næringslivsaktører.

– Tett kundeoppfølging er en sentral del av forretningsmodellen vår, og en klar årsak til at banken har hatt lave tap over tid. Personkundene har egne finansielle rådgivere som følger dem gjennom ulike livsfaser, mens bedriftene følges opp av rådgivere som er spesialisert innen ulike bransjer. Nærheten og spesialistkompetansen er en trygghet for både kundene og oss som bank, sier Nydal.

Banken har sterk likviditet, god soliditet og høy innskuddsdekning.

Gode utsikter for Nordvestlandet
Sparebanken Møre følger både global, nasjonal og regional økonomi tett, og selv om utsiktene for den globale økonomiske veksten er svekket som følge av krigen mellom Russland og Ukraina, er de økonomiske utsiktene gode for Nordvestlandet.

Nydal trekker fram et høyt aktivitetsnivå i regionen, og en arbeidsledighet som er lavere i fylket enn for landet som helhet. Etter avviklingen av smittevernreglene i februar, har produksjonen tatt seg godt opp innenfor tjenesteytende næringer som samferdsel, hotell- og restaurant og reiseliv.

– Regionen vår er aktiv og omstillingsdyktig, noe vi erfarer hver dag gjennom møter med kunder og andre aktører på Nordvestlandet. Vi har også selv lange tradisjoner for å bidra til aktivitet og møteplasser, og i 1. kvartal hadde vi gleden av å endelig kunne invitere til flere fysiske samlingsplasser igjen, sier Trond Lars Nydal.

Banken samlet blant annet ca. 500 deltakere til investorkonferansen Børs og Bacalao i mars. Her gikk også finalen i bankens gründerkonsept Næringsteft av stabelen. Av 65 påmeldte gründerbedrifter, var det til slutt Motivic Labs som vant førstepremien på 1 mill. kroner for sin nyskapende læringsplattform for matematikk.
Nøkkeltall – 1. kvartal 2022

 • Resultat før tap: 209 mill. kroner (232 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 163 mill. kroner (170 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 9,3 prosent (10,2 prosent)
 • Rentenetto: 334 mill. kroner/1,62 prosent (304 mill. kroner/1,53 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 46,0 prosent (39,9 prosent)
 • Ren kjernekapital: 17,2 prosent (16,9 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 7,85 (Kr. 8,26)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 3,9 prosent (3,9 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 7,9 prosent (7,7 prosent)
 • Trond Lars Nydal, adm. direktør, tlf. 951 79 977
 • John Arne Winsnes, CFO, tlf. 462 80 999
 • Tone S. Gjerdsbakk, kommunikasjonssjef, tlf. 990 44 346

 

Sammenlignbare tall for 1. kvartal 2021 i parentes.

 For mer informasjon, rapporter og webcast - se våre IR sider