SBM_TNydal_OE8A9833_fotoKristinStoylen.jpg
Resultat 2. kvartal 2021

Styrker markedslederposisjonen

Av Sparebanken Møre
Sparebanken Møre fortsetter å styrke markedsandelen på Nordvestlandet. Banken har de siste 12 månedene økt utlånene med ca. 4 mrd. kroner, noe som gir en utlånsvekst på 6,2 prosent.

– Vi har en klar målsetting om vekst i prioriterte markedsområder. Det er derfor gledelig å konstatere at en tydelig strategi, målrettet satsing og imponerende innsats fra organisasjonen har bidratt til å ytterligere befeste en allerede solid markedslederrolle, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

Banken har også god innskuddsvekst på 6,2 prosent, samt høy og stabil innskuddsdekning.


Styrket rentenetto

Resultat etter skatt for 2. kvartal endte på 143 mill. kroner, mot 150 mill. kroner i samme periode i fjor. Netto renteinntekter økte med 41 mill. kroner, mens andre driftsinntekter ble 58 mill. kroner lavere enn i 2. kvartal i fjor, hovedsakelig som følge av verdiendring på finansielle instrumenter.  Sett bort fra dette, økte andre inntekter med 3 mill. kroner i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor.

 – I et marked med lave renter og sterk konkurranse, er jeg fornøyd med at vi øker renteinntektene gjennom utlåns- og innskuddsvekst. Vi har også gode inntekter fra aktiv forvaltning og eiendomsmegling, hvor vi har styrket satsingen de siste månedene. Vi har en klar ambisjon om videre inntektsvekst fra disse områdene i tiden framover, sier Nydal.

Driftskostnadene i kvartalet økte med 3 mill. kroner fra samme kvartal i fjor, og endte på 160 mill. kroner. Kostnader i prosent av inntekter ble 42,9 prosent.


Godt aktivitetsnivå

Kvartalsresultatet er belastet med 28 mill. kroner i tap på utlån og garantier, en nedgang på 14 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Tapene er i all hovedsak relatert til offshore/supply og endringer i modellberegnede forventede tap (ECL). Andelen kredittforringede engasjement ligger ellers på et lavt nivå.

 – Nærhet til kundene og kjennskap til lokale forhold er sentrale styringsverktøy som sikrer at vi kan være både tett på og tidlig ute med eventuelle tiltak. Kundeporteføljen vår er solid og godt diversifisert, og vi ser også at aktivitetsnivået i fylket har holdt seg godt oppe denne våren, til tross for periodevise nedstengninger innenfor deler av tjenestesektoren, sier Nydal.

 Ifølge NAV var arbeidsledigheten i Møre og Romsdal 2,4 prosent ved utgangen av juni, mot 2,9 prosent på landsbasis. 

 I møte i bankens generalforsamling 23. mars 2021 ble styret gitt fullmakt til å beslutte ytterligere utdeling av utbytte basert på bankens årsregnskap for 2020 innenfor en ramme på inntil 9,00 kroner per egenkapitalbevis. En slik utdeling vil bli behandlet og kommunisert i forbindelse med fremlegging av bankens regnskap for 3. kvartal i år.


Høy rekrutteringsaktivitet

Sparebanken Møre er det største finanshuset på Nordvestlandet, og hadde ved utgangen av 2. kvartal 343 årsverk fordelt på kontorer i ulike deler av fylket. Selv om antall årsverk er redusert sammenlignet med samme periode i fjor, har konsernet fått mange nye medarbeidere i første halvår. 

– Vi har flere medarbeidere som slutter i banken som følge av naturlig avgang. Vi ruster oss for vekst og videre utvikling ved å fylle på med kompetanse, og hittil i år har rekrutteringsaktiviteten vår vært all-time-high. Vi har lyst ut 17 stillinger eksternt, og responsen bekrefter at det er mange dyktige personer som ønsker å jobbe i Sparebanken Møre, sier Nydal.

I juni meldte banken at John Arne Winsnes er ansatt som leder for seksjon Økonomi og Finans (CFO). Han kommer fra stillingen som finansdirektør i Olympic Subsea ASA og tiltrer stillingen 1. november.

 
Først i verden med bærekraftsmåling

Sparebanken Møre fortsetter også å intensivere satsingen på bærekraft, både i og utenfor banken. Nylig ble grønne bil- og boliglån lansert for å gi kundene incentiv til å ta bærekraftige valg. Banken har tidligere etablert et grønt rammeverk for utstedelse av obligasjoner, og mottok i mai en ESG-rating på 20,6 fra analyseselskapet Sustainalytics. Ratingen gir bankens fremmedkapitalinvestorer et bedre informasjonsgrunnlag for sine investeringsbeslutninger, og vil kunne bidra til at Sparebanken Møre blir inkludert i nye investeringsmandater.

Banken har også et uttalt mål om å være en pådriver for bærekraftig utvikling av Nordvestlandet. Nylig offentliggjorde Møre og Romsdal fylkeskommune en rapport som viser hvordan fylket ligger an i forhold til FNs bærekraftsmål. Møre og Romsdal er den første regionen i verden som har målt bærekraft i FN-regi, og Sparebanken Møre har spilt en viktig rolle i nybrottsarbeidet.

– Vi var aldri i tvil om å bidra med både midler og engasjement inn i dette prosjektet. Alle fylkets kommuner er kartlagt, og prosjektet har bidratt til konkret informasjon om hva fylket scorer godt på, og hva som bør forbedres. Bærekraft er et område som favner bredt, og vi trenger fakta for å jobbe systematisk med bærekraftig samfunnsutvikling. Rapporten er et viktig bidrag til det videre arbeidet, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre. 

 

Nøkkeltall – 2. kvartal 2021

 • Rentenetto: 307 mill. kroner/1,53 prosent (266 mill. kroner/1,35 prosent)
 • Resultat før tap: 213 mill. kroner (233 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 143 mill. kroner (150 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 8,5 prosent (9,2 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 42,9 prosent (40,3 prosent)
 • Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 6,85 (kr. 7,16)

Sammenlignbare tall for andre kvartal 2020 i parentes.


Nøkkeltall – 1. halvår 2021

 • Rentenetto: 612 mill. kroner/1,53 prosent (608 mill. kroner/1,57 prosent)
 • Resultat før tap: 445 mill. kroner (420 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 313 mill. kroner (267 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 9,4 prosent (8,2 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 41,7 prosent (43,5 prosent)
 • Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 15,11 (kr. 12,62)
 • Ren kjernekapital: 16,9 prosent (17,3 prosent)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 6,2 prosent (4,1 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 6,2 prosent (4,6 prosent)

 Sammenlignbare tall for 1. halvår 2020 i parentes.

 

For mer informasjon, presentasjoner og webcast - se våre IR sider