Fordeler med aksjesparekonto
 • Du kan ta ut opprinnelig innskudd (hovedstol) uten at det utløser skatt
 • Du beholder skjermingsfradrag på det du setter inn på Aksjesparekonto
 • Opprinnelig innskudd og gevinst ved salg kan benyttes til reinvesteringer i nye aksjer, egenkapitalbevis og/eller aksjefond
 • Ingen skatt før uttak har oversteget innskutt kapital
 • Utbytte inngår i aksjesparekontoen, noe som medfører at det ikke vil bli noen skattemessige konsekvenser ved utbetaling av utbytte.
 • Det koster ingenting å opprette Aksjesparekonto, men de underliggende produktene koster det samme innenfor Aksjesparekontoen som utenfor.

Et eksempel  
Du har kjøpt aksjefond for kr 100.000. Verdien på investeringen stiger til kr 120.000. Du kan velge å reinvestere hele beløpet uten å betale skatt på gevinsten. Eller du kan da ta ut inntil kr 100.000 uten at det blir gevinstbeskattet. Du må første betale skatt når du tar ut mer enn det beløpet du satte inn.  

ikon med boks som fylles opp av runding i ulike blåtoner
Flytte fond og ASK fra annen bank

Dersom du ønsker å flytte din fond og ASK konto til Sparebanken Møre: 

 • Steg 1: Opprett deg som kunde i banken
 • Steg 2: Opprett deg som kunde i vår fondshandelsløsning hos Norne
 • Steg 3: Gå til "Fondshandel" i Mobil- eller Nettbank. Under menyen "Konto" finner du "Flytt til ASK". Følg anvisningene og dine fond vil om kort tid bli tilgjengelige i vår fondshandelsløsning.

Sparebanken Møre tar ikke betalt for overføring av ASK til oss. Det kan være at din nåværende bank krever gebyr for flytting. 

ikon med boks som fylles opp av runding i ulike blåtoner
Flytte aksjer og ASK fra annen bank

Dersom du ønsker å flytte din aksjer og ASK konto til Sparebanken Møre: 

 • Steg 1: Opprett deg som kunde i banken
 • Steg 2: Opprett deg som kunde i vår aksjehandelskunde 
 • Steg 3: Opprett ASK konto
 • Steg 4: Fyll ut skjemaene under, så flytter vi dine aksjer til Sparebanken Møre for deg. Normalt tar flyttingen 10 virkedager, men på grunn av stor pågang hos enkelte banker kan det ta lengre tid.

Sparebanken Møre tar ikke betalt for overføring av ASK til oss. Det kan være at din nåværende bank krever gebyr for flytting. 

Fristen for å flytte aksjesparekonto til/fra Sparebanken Møre i 2023 er 30. november.

ikon med boks som fylles opp av runding i ulike blåtoner
Flytte ASK pengebeholdning

Dersom du ønsker å flytte din pengebeholdning mellom dine ASK kontoer i Sparebanken Møre - da kan du bruke lenken under. 

Du beholder skjermingsfradrag på det du setter inn på Aksjesparekonto. Skjermingsgrunnlaget settes til den laveste innskuddssaldoen på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år.
 Skjermingen er ikke knyttet til enkeltaksjer eller fondsandeler, men blir fordelt på hele kontoen. 

På grunn av beregningsgrunnlag for skjermingsfradrag anbefaler vi deg ved åpning av Aksjesparekonto å foreta overføringene innenfor en tidsperiode på inntil to uker.

Ordningen for ASK er fra og med 2019 utvidet slik at utbetalte utbytter fra de verdipapirer du har på din ASK vil bli beskattet først ved uttak. Forutsetningen for at utbytte ikke blir regnet som uttak er at bankkonto for utbytte er samme som bankkonto tilknyttet aksjesparekontoen.

Dersom du ønsker å ta ut utbytte fra din ASK, gjør vi deg oppmerksom på at dette blir regnet som et uttak fra kontoen. Ordinære regler for uttak av ASK vil da gjelde. Dersom uttaket er mindre enn innskuddet ditt på ASK, vil uttaket redusere hvor mye du senere kan ta ut av ASK uten å utløse skatt. Hvis uttaket overstiger innskuddet ditt på ASK, vil uttaket bli skattepliktig. 

I fondshandelsløsningen i nettbank/mobilbank (under Aksjesparekonto) kan du følge med på hvor mye du kan ta ut fra din ASK før det utløser skatt.

Du vil ikke opptjene renter på din Aksjesparekonto bank. Dvs at kontoen har 0 % rente.

For å få fradrag for et eventuelt tap må hele ASK kontoen avsluttes. Ved avslutning av Aksjesparekonto skattlegges innestående på kontoen fratrukket innskudd på kontoen på samme måte som uttak fra kontoen. Er innestående på kontoen lavere enn innskuddet på kontoen, anses differansen som tap og vil gi fradrag på tap.

Dersom du hadde en aksjesparekonto som inneholdt både fond og aksjer har beholdningen blitt fordelt på to separate aksjesparekontoer:

 • Fondsbeholdningen hos Norne
 • Aksjebeholdningen i Sparebanken Møre

Aksjesparekonto med kun fondsbeholdning og fonds- og pengebeholdning har i sin helhet blitt overført til Norne. Tidligere ASK bankkonto har blitt avsluttet.

Aksjesparekonto med kun aksjebeholdning eller aksje- og pengebeholdning har blitt beholdt på eksisterende aksjesparekonto i Sparebanken Møre.

Dersom du har hatt både aksjer og fond på en aksjesparekonto har det blitt foretatt en delflytt som medfører at alle skatteposisjonene for kontoen (skatteobjektet) har blitt forholdsmessig fordelt etter markedsverdi (sist kjente kurs den dagen det flyttes).

 Dersom du selv flytter pengebeholdning fra din aksjesparekonto for aksjer til din aksjesparekonto for fond vil dette føre til et uttak. Dersom uttaket er større enn det du har satt inn på kontoen + ubenyttet skjerming kan dette føre til en skattemessig konsekvens for deg som kunde. Ønsker du å flytte pengebeholdningen med skattemessig kontinuitet kan du benytte følgende flytteskjema: Flytting ASK pengebeholdning.

Flytting av ASK pengebeholdning?
Ønsker du å flytte pengebeholdning mellom dine Aksjesparekontoer uten at dette skal bli registrert som skattemessig uttak kan du bestille dette her: Flytting ASK pengebeholdning.

Aksjesparekonto fremover?
Aksjesparekonto i Sparebanken Møre er todelt. Ønsker du en aksjesparekonto for aksjer kan dette bestilles ved å gå til menyvalget «Fond og aksjer» og «investortjeneste» i mobilbank og velg «opprett konto» og «aksjesparekonto».

Ønsker du en aksjesparekonto for fond kan dette bestilles ved å gå til menyvalget «fondshandel» og «opprett aksjesparekonto» i menyen.