Bærekraftsprofil

Sparebanken Møre sin visjon uttrykker at banken skal være «den fremste pådriveren for skaperglede på Nordvestlandet. Hver dag». Banken har engasjert seg sterkt i arbeidet med å bygge attraktive og bærekraftige lokalsamfunn gjennom en årrekke. Som regionens største sparebank tar vi vårt samfunnsansvar på høyeste alvor. Selv om alle FNs bærekraftsmål ligger til grunn for bankens arbeid framover, har vi definert en bærekraftsprofil med hovedfokus på noen utvalgte mål. Disse skal integreres i forretningsdriften vår og gi føringer for prioriteringer og valg for banken. 

Bærekraftsmålene vi har ekstra fokus på fremover er; 

Mål nr. 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Som regional sparebank og det største finansielle miljøet mellom Bergen og Trondheim er Sparebanken
Møre en viktig kilde for finansiell informasjon og finansielle tjenester for både mennesker og næringsliv
på Nordvestlandet. Vi jobber målrettet med entreprenørskap og innovasjon for å styrke verdiskapingen og sysselsetting i området vårt.


Mål nr. 9 - Innovasjon og infrastruktur

For at Nordvestlandet skal være en attraktiv region også fremover, er det viktig at vi jobber aktivt med
å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.
Sparebanken Møre ønsker å være både en pådriver og støttespiller for slike aktiviteter, og samarbeider tett  både med NTNU i Ålesund og med kunnskapsparkene ProtoMore, Vindel og ÅKP om tiltak for å øke innovasjonsevnen på Nordvestlandet.


Mål nr. 11 - Bærekraftige byer og samfunn

Helt siden starten i 1843 har Sparebanken Møre bidratt til å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Dette er sentralt for både livskvalitet, innovasjonsevne, befolkningsutvikling og verdiskaping. Samfunnet vårt trenger sterke lokalmiljø for å utvikle seg, og vi vil bidra til at denne utviklingen fortsetter på Nordvestlandet. 


Mål nr. 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon. 

For å kunne bidra til en bærekraftig regionsutvikling, må både det offentlige, næringslivet og enkeltmennesker
endre sitt forbruk. Som samfunn forbruker vi i dag mer enn det som er miljømessig bærekraftig. Sparebanken Møre vil bidra til å snu dette, ved å øke kunnskapen blant aktørene, bidra til forskning på området og selv gjøre grep i egen organisasjon. Lykkes vi med dette vil det på sikt kunne føre til økonomisk vekst, reduserte  klimaendringer og økt livskvalitet.


Mål nr. 17 - samarbeid for å nå målene. 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og
lokalsamfunn må samarbeide for å oppnå en bærekraftig utvikling. Sparebanken Møre kan som en stor
regional aktør utgjøre en forskjell. Vi vil oppmuntre til samarbeid og bidra til å knytte kunnskap og relasjoner
på tvers av fag og bransjer gjennom å skape og støtte ulike møteplasser. Vi har fokus på å redusere vår negative effekt og bidra positivt til disse målene gjennom vår rolle både som arbeidsgiver, samfunnsaktør, investor, långiver, tilrettelegger og leverandør av finansielle tjenester.