Lag og organisasjoner i Møre og Romsdal kan søke om TEFT-midler til allmennyttige formål innen følgende kategorier:

  • Næringsutvikling
  • Kultur
  • Idrett
  • Nærmiljø
  • Samferdsel
  • Kompetanse

Våre søknadsfrister er 1. mai og 1. oktober hvert år, og en kan forvente svar innen to md. etter hver søknadsfrist.

Vi prioriterer tiltak som er allmennyttige og kommer mange til gode. Prosjektene må være konkrete og ha en finansieringsplan som gjenspeiler det reelle støttebehovet. Sparebanken Møre fullfinansierer ikke prosjekt, og vil alltid kreve en viss andel egeninnsats i tillegg til eventuelt andre finansieringskilder.

Det gis ikke støtte til privatpersoner eller rent kommersielle prosjekt. Vi støtter heller ikke skoleprosjekt, russebiler, klasseturer eller andre reiser.

Organisasjoner som mottar støtte fra Sparebanken Møre skal formidle dette gjennom sine egne kanaler.