Hvorfor bry seg om bærekraft

Om verden skal nå klimamålene innen 2050 er det avgjørende at næringslivet også bidrar, men hvilke muligheter finnes det for næringslivet i det grønne skiftet? Er det egentlig lønnsomt å bli grønnere?  

 

Lover og reguleringer 

Norge har, som de fleste andre land i verden, forpliktet seg til å redusere sine utslipp av klimagasser med minst 50% innen 2030 sammenlignet med 1990Dette vil føre til en strengere klimapolitikk i årene som kommer, hvor det blant annet er varslet at CO2-avgiften vil øke fra 590 til 2000 kroner målt i 2020-kroner. Det vil si at det blir dyrere og dyrere å ha høye utslipp for norske selskaper. De selskapene som er tidlig ute med å omstille seg kan derfor redusere sine kostnader i tillegg til å kunne oppnå konkurransefordeler. 

 

Bærekraft gir muligheter og konkurransefortrinn 

Rapporten Better Business, Better world fra 2017 anslår at ved å nå FNs bærekraftsmål, kan det utløses globale markedsmuligheter til en verdi av 12 000 milliarder dollar årlig. Dette tilsier at det ligger store muligheter i det grønne skiftet for de som er villige til å gå foran.  

 

Et økt fokus på bærekraft betyr ikke nødvendigvis økte kostnader og lavere lønnsomhet. Bærekraftsarbeid kan også reduserrisiko, gi tilgang til nye markeder, lavere kostnader og inntekter fra nye produkter, som kan øke lønnsomheten. Bærekraft kan altså ha en direkte eller indirekte påvirkning på et selskaps resultat. Et eksempel på en direkte påvirkning kan være å selge produkter som tidligere har blitt kastet. Gjennom appen TooGoodToGo har for eksempel norske bakerier solgt overskuddsmat som ellers hadde blitt kastet etter stengetid. Et annet eksempel er redusert ressursbruk som følgelig gir lavere kostnader. En indirekte påvirkning på et selskaps lønnsomhet kan for eksempel være at bærekraftige selskaper tiltrekker seg dyktige ansatte på grunn av et bedre omdømme. 

Kilde: Jørgensen og Pedersen, 2018

 

Tilgang på kapital 

Finans Norge anbefaler i sitt veikart for finansnæringen frem mot 2050 at klimarisiko inkluderes i kredittprosessen til bankene. I tillegg anbefales det at klimarisiko integreres i investeringer, at det klimagassutslipp måles i porteføljer og at det settes klare mål for reduksjon. Det betyr at tilgangen på kapital kan bli lettere for bærekraftige selskaper og prosjekter, og kapitalkostnadene vil reduseres der klimarisikoen er lav