Pensjonskalkulatoren beregner din forventede pensjon basert på opplysningene du har registrert om deg selv og forutsetningene for kalkulatoren presentert under. Sparebanken Møre er ikke ansvarlig for beregningene, og beregningene er ikke juridisk bindende for banken. Ønsker du å beregne hvor mye du får utbetalt i pensjon fra folketrygden anbefaler vi å benytte NAV sin pensjonskalkulator. 

Forutsetninger: 
Modellen forutsetter at man begynner å jobbe når man er 25 år i 100 % stilling, og at du jobber til du er minst 62 år. Modellen legger til grunn at du er gift ved pensjonsavgang og garantipensjonen (minstepensjonen) er satt til normal sats. 

Tidligere oppsparte midler i fond og fremtidig sparing i fond, forutsettes investert med middels risiko og med en forventet avkastning på 6 % pr år. 
Det beregnes avkastning på investeringer (som ikke er tatt ut til forbruk) også etter pensjonsalder. Denne avkastningen er nedjustert til 3 % for å ta hensyn til en sannsynlig reduksjon av risiko etter pensjonsavgang. 
Avkastningsestimatet er beregnet på bakgrunn av historisk avkastning, men dette er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fremtidig verdi vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. For fond som investerer utenfor Norge, vil verdien også bli påvirket av valutakurser mot NOK. 

Ved sparing i bank forutsettes en rente på 1 % pr år. Det beregnes avkastning på investeringer (som ikke er tatt ut til forbruk) også etter pensjonsalderen. 

Modellen er basert på Regnskapsstiftelsens anbefalte forutsetninger om inflasjon og inflasjonsmålet til Norges Bank. Årlig inflasjon er derfor satt til 2,0 % og en reallønnsvekst på 0,75 %.

Beregning av folketrygden forutsetter full opptjening. Ved beregning av ytelsesbasert tjenestepensjon forutsettes standard ordning på 66 % av lønn som pensjon, og at man har denne ordningen hele sin yrkeskarriere med full opptjening. Innskuddsbasert tjenestepensjon tar hensyn til tidligere fripoliser, pensjonskapitalbevis og saldo på innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver, samt fremtidige innbetalinger frem til pensjonsalder. Offentlig ansatte forutsettes å ha ytelsespensjon med 66 % av sluttlønn fra 67 år, samt mulighet for førtidspensjon ved bruk av AFP. 

Lovverket krever en pensjon som er høyere enn minste pensjonsnivå for å gå av med pensjon før fylte 67 år. Dette er ikke hensyntatt i pensjonskalkulatoren.

AFP i privat sektor beregnes etter ny ordning som er et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden. 

Pensjonskalkulatoren viser utbetalinger før skatt. Du kan regne med noe lavere skattesats som pensjonist enn arbeidstaker.