Valgresultat 2023

Kundevalget ble avholdt fra 30. januar - 7. februar 2023. Det skulle velges 4 medlemmer for 4 år. 

Valget ble foretatt elektronisk av Kantega AS. Det var totalt 752 personer som hadde avlagt stemmer.

Følgende ble valgt som medlemmer for en periode på 4 år 2023/26 (nyvalg 2027):

  • Arne Ola Stavseng, Liabygda (valgdistrikt 1)
  • Anne Margrethe Holstad, Ulsteinvik (valgdistrikt 2)
  • Gunhild Dahle, Isfjorden (valgdistrikt 3)
  • Alf Sollid, Torjulvågen (valgdistrikt 3)

Gjennomføring av valget

Kundevalget for 2023 vil foregå elektronisk på bankens nettsider ved bruk av BankID eller BankID på mobil. Dersom du ikke har tilgang til internett, BankID, BankID på mobil, eller dersom du skal stemme via fullmakt, kan du ta kontakt med Kundeservice på tlf. 70 11 30 00. Her vil du få nærmere informasjon om hvordan du kan stemme ved valget. 

Den/de som får flest stemmer anses valgt. Ved stemmelikhet avgjøres valget etter rekkefølge på valglisten.

Forslags- og stemmerett

Kunder i Sparebanken Møre som har og har hatt et innskudd på minst kr 2.500,- de siste 6 månedene, har rett til å foreslå kandidater og avgi stemme ved valget. Valgbare er myndige kunder med forslags- og stemmerett.  

Forslags- og stemmerett for umyndige må utøves av verge. For foretak, lag, organisasjoner m.v. må forslags- og stemmerett utøves av myndig person.  

Ingen kan avgi mer enn to stemmer ved valget, én på grunnlag av eget innskudd, og én som representant for annen kunde. 

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ, og har 44 medlemmer og 14 varamedlemmer. Disse er valgt av kunder, egenkapitalbeviseiere og ansatte.

Videre er 3 av medlemmene valgt av generalforsamlingen til å representere samfunnsfunksjonen.

Generalforsamlingens oppgaver er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponerer overskudd, velge styre og valgkomiteer.