Renter på innskuddskonti beregnes etterskuddsvis og legges til kapitalen ved årets slutt. Overtrekksrente beregnes og trekkes fra hvert kvartal. Renteberegningen er basert på rentebrøken kalender/kalender, noe som i vanlige år tilsier 365/365 dager pr. år og 366/366 for skuddår. Bankene har faste behandlingsregler som styrer renteregning av kundekontoer i henhold til Finansavtaleloven. Dette gir følgende valuteringsregler for innskudd, uttak og de viktigste betalingstjenestene:
Konto/Tjeneste Renteberegning stopper fra og med Renteberegning starter fra og med
Innskudd* Samme dag Samme dag
Uttak i minibank og kasse Uttaksdag.
Kontofon/overførsler mellom egne kontoer Overførselsdag Overførselsdag
Telegiro/nettbanken/overførsel til andres kontoer Forfallsdag Oppgjørsdag
Brevgiro/giro levert i banken NETS-behandlingsdag NETS-behandlingsdag
Avtalegiro Forfallsdag Oppgjørsdag
Sjekk/bankremisse Innløsningsdag/oppgjørsdag
Kort i betalingsterminal NETS-behandlingsdag NETS-behandlingsdag

* Mottar banken betalingsordren etter kl 14.00, anses betalingsoppdraget mottatt den påfølgende virkedag

Det gjøres oppmerksom på at uttak/betaling som gjøres før innskudd er gjort rentebærende, kan medføre overtrekksrente på kontoen.

Overtrekk er straffbart og rentebelastes med p.t. 18 % p.a. I tillegg kommer purreomkostninger ihht. Inkassolovens bestemmelser.

Forbehold
Det tas forbehold om prisendringer på alle produkter i perioden og eventuelle feil i prislisten.

Definisjoner

Virkedag: hver av ukedagene fra og med mandag til og med fredag, med unntak av helligdager og offentlige høytidsdager.

Kalenderdag: Alle ukedagene.

Forfallsdag: Den dagen betaler vil at betalingen skal utføres. Vil bli endret til førstkommende virkedag hvis forfallsdag ikke er virkedag.

Oppgjørsdag: Den dagen oppgjøret skjer mellom bankene. Oppgjørsdag vil normalt være samme dag som forfallsdag og BBS-behandlingsdag.

NETS-behandlingsdag: Den dagen oppdraget behandles i Bankenes Betalingssentral.

Andre opplysninger

Legitimasjon 1)
Opprettelse av konto:

Kontohaver skal oppgi fullt navn, bostedsadresse, fødselsnummer eller D-nummer (midlertidig personnummer). Har kontohaver verken fødselsnummer eller D-nummer skal det oppgis fødselsdato, fødested, statsborgerskap og kjønn. Kontohaver skal legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Ved endringer i de oppgitte opplysninger skal kontohaver varsle banken så snart som mulig.

Bruk av konto:
Ved disponering av kontoen kan banken kreve nødvendig legitimasjon og at vedkommende bekrefter disposisjonen ved sin underskrift. Ved bruk av elektroniske betalingstjenester, skal kunden legitimere sin identitet ved bruk av personlig kode samt sikkerhetskort hvor tjenesten krever det.

Ansvar ved andres urettmessig bruk av kontoen 2)
Ditt ansvar for andres urettmessige uttak eller annen belastning, ses i sammenheng med forsett eller grov uaktsomhet fra deg eller fra noen som du har gitt fullmakt til å belaste kontoen.

Reklamasjon 3)
Dersom du mener du har fått en urettmessig belastning på kontoen, skal du straks ta dette opp med banken. Saken kan bringes inn for Bankklagenemnda. Dersom du mistenker at du kan ha blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med belastningen, kan banken kreve at du anmelder forholdet til politiet.

Innskuddsgaranti 4)
Det er lovfestet at sparebanker og forretningsbanker er obligatoriske medlemmer av sikringsfond. Loven garanterer dekning av samlet tap med inntil 2 millioner kroner i sum for den enkelte innskyter. Det skal gjøres fradrag for gjeld som er forfalt til betaling.

1, 2, 3 og 4:
Dette er utdrag av gjeldende legitimasjonsbestemmelser, ansvarsregler, reklamasjonsregler og regler for innskuddsgaranti. Fullstendige opplysninger finner du i brosjyren ”Alminnelige vilkår for innskudd og betalingsoppdrag – forbrukerforhold” som du finner i banklokalet.

Forbehold

Det tas forbehold om prisendringer på alle produkter i perioden og eventuelle feil i prislisten.