Steg 5: Rapportering

I følge Regnskapsloven §3-3c skal store foretak rapportere på samfunnsansvar, noe som er i samsvar med FNs bærekraftsmål nr 12.6. Det er forventet at liknende bestemmelser vil inkludere SMB-segmentet i fremtiden, og før den tid er det sannsynlig at mange SMB indirekte må rapportere på bærekraft fordi de er leverandører til de store selskapene. I tillegg til dette vil bærekraftsrapportering skape tillit blant selskapets interessenter, og generelt øke åpenheten og graden av tillit i næringslivet. 

Ikon med grønn blomst i vekst
Hva skal rapporteres?

Det er viktig at selskaper rapporterer på de bærekraftsproblemene som er vesentlige for sin virksomhet. Det skal rapporteres både på de områdene selskapet er en del av problemet, og der selskapet kan bidra til løsningen. Ta derfor utgangspunkt i selskapets vesentlighetsanalyse i rapporteringsarbeidet

Selskapet kan for eksempel rapportere på de av FNs bærekraftsmål identifisert som vesentlige. Rapporten for hvert bærekraftsmål kan da inkludere: 

 • Hvorfor dette bærekraftsmålet er ansett som relevant og hvordan man har gått frem for å identifisere hvilke bærekraftsmål som er vesentlige.  
 • Hvilken innvirkning selskapet har på bærekraftsmålet; enten positiv og/eller negativ.  
 • Selskapets egne mål for å bidra til de globale bærekraftsmålene, og status på hvor langt man har kommet i dette arbeidet.

Kilde: SDG Compass

Ikon med grønn blomst i vekst
Eksempel på nøkkeltall i bærekraftsrapporteringen

Det er hensiktsmessig å rapportere på de tre ulike dimensjonene miljø (environment), sosiale faktorer (social) og selskapsstyring (Governance), også kjent som ESG.

Miljø: 

 • CO2-utslipp 
 • Energiforbruk 
 • Avfall 

Sosiale faktorer:  

 • Andel ansatte på fulltid 
 • Forholdstall kvinnelige og mannlige ansatte 
 • Lønnsforhold mellom kvinner og menn 
 • Turnover blant ansatte 
 • Sykefravær 

Selskapsstyring: 

 • Kjønnssammensetning i styret 
 • Oppmøte ved styremøter 
 • Forholdstall medianlønn og administrerende direktør

Kilde: Revisorforeningen

Rapporteringsstandarder

Det finnes en rekke ulike standarder for bærekraftsrapportering. Standardene lager et felles språk for organisasjoner og interessenter, noe som øker kvaliteten på rapporteringen og gjør den mer sammenlignbar.

Det har blitt utviklet en felles nordisk rapporteringsstandard for SMB-markedet, som ble lansert høsten 2021Regnskap Norge står bak standarden sammen med aktører fra Sverige og Finland. Standarden er primært laget for at revisorer kan hjelpe sine SMB-kunder.

Les mer

GHG Protocol er en globalt anerkjent regnskapsstandard for klimaregnskap og utgjør et rammeverk for å måle og håndtere utslipp av klimagasser både innen privat og offentlig sektor.

Les mer

GRI er den mest brukte standarden for bærekraftsrapportering og er strukturert som et sett med sammenhengende standarder. De har primært blitt utviklet for å brukes sammen for å hjelpe en organisasjon forberede en bærekraftsrapport basert på Reporting Principles og vesentlige temaer. En organisasjon kan bruke enkeltstandarder eller deler av dens innhold for å rapportere spesifikk informasjon dersom de ulike standardene er henvist til korrekt.

Les mer

SASB muliggjør håndtering og kommunisering av vesentlig finansiell bærekraftsinformasjon til sine investorer. De har bransjespesifikke standarder som hjelper selskaper i å formidle finansielt vesentlig og beslutningsnyttig informasjon til investorer. SASB standarder er utviklet for å peke ut et minimum antall av bærekraftsproblemer som mest sannsynlig vil påvirke driften i et typisk selskap i bransjen.

Les mer