Steg 4: Måling

For å vite effekten av tiltakene som innføres, er det viktig å ha oversikt over utslippene og forbruket til selskapet. Det finnes flere måter å måle dette på, avhengig av hva en ønsker å oppnå. For eksempel kan en bedrift måle CO2-utslipp, energiforbruk, vannforbruk eller avfallsmengde.

Måling av utslipp og forbruk kan likevel være en krevende prosess. Ofte mangler en datagrunnlaget for å regne ut utslippene til bedriften. Dersom dette er tilfellet, kan en ta kontakt med sine leverandører for å etterspørre data. Om leverandørene heller ikke har data tilgjengelig, kan utslipp kartlegges med hjelp fra eksterne aktører. Det finnes ulike verktøy, standarder, og sertifiseringer som forenkler dette arbeidet. Miljøfyrtårn er et eksempel på en slik sertifisering som de fleste er godt kjent med. 


Utregning av CO2-utslipp for matvarer og transport

Dersom bedriften din selger eller produserer mat, kan regnearket du finner under være nyttig. Her finner du en oversikt over CO2-utslippet til ulike matvarer per gram. Dataen er hentet fra Framtiden i våre hender, og er basert på gjennomsnittlige utregninger . I regnearket er det mulig å regne ut grovutslippet til hver enkelt rett på menyen. Det er også mulig å loggføre innkjøp av råvarer, og på denne måten få en samlet oversikt over CO2-utslippet.

Du finner også et skjema under for beregninger knyttet til CO2-utlipp for ulike transportmåter. Dataen er hentet fra Framtiden i våre hender. 

Det er i tillegg mulig å finne mer nøyaktige CO2 utslipp for ulike kjøretøy og flyreiser via linkene under:


  Eksempel Entreprenør

  Hva skal måles? Drivstofforbruk
  Hvor ofte skal det måles? Ukentlig
  Hvorfor skal vi måle? For å få oversikt over forbruket og kunne jobbe med å redusere det
  Hvem skal gjennomføre målingen? Anleggsleder
  Kommentar: Regnskapsfører hjelper med å regne ut kostnadsbesparelser

  Eksempel Reiseliv

  Hva skal måles? Matavfall
  Hvor ofte skal det måles? Hver dag
  Hvorfor skal vi måle? For å kartlegge matsvinnet i restauranten, og dermed kunne arbeide mer strategisk mot å redusere matsvinnet med 50% innen 2024
  Hvem skal gjennomføre målingen? Siste person som går fra jobb
  Kommentar: Veies på slutten av hver dag av siste person som går fra jobb

  Eksempel Eiendom

  Hva skal måles? Energiforbruk
  Hvor ofte skal det måles? Månedlig
  Hvorfor skal vi måle? For å kartlegge forbruk og muligheter for reduksjon
  Hvem skal gjennomføre målingen? Driftsansvarlig
  Kommentar: 

  Eksempel Varehandel

  Hva skal måles? Utslipp fra varetransport
  Hvor ofte skal det måles? Hvert kvartal
  Hvorfor skal vi måle? For å se dagens utslippsnivå og ha oversikt over reduksjon
  Hvem skal gjennomføre målingen? Innkjøpsansvarlig
  Kommentar: Dataene samles i et regneark 

  Eksempel Landbruk

  Hva skal måles? Kvaliteten på gresset
  Hvor ofte skal det måles? Ved hvert beiteskifte
  Hvorfor skal vi måle? For å kunne anslå hvor mye mer karbon som bindes i gresset
  Hvem skal gjennomføre målingen? Bonden
  Kommentar: Gjøres gjennom foto og ved hjelp av beregninger fra leverandør