Ikon med grønn blomst i vekst
Visjon og mål

Reiselivsnæringen har et ansvar for å bevare naturen vi har i dag, slik at framtidige generasjoner også kan nyte av det Nordvestlandet har å by på. Ved å styrke sosiale verdier, dyrke stoltheten i lokalsamfunnene og utvikle nye arbeidsplasser vil en sikre verdiskaping og lønnsomhet. Dette krever et bevisst fokus fra reiselivsaktørene slik at riktige tiltak og løsninger blir iverksatt. 


Regjeringens veikart for bærekraftig reiseliv sier som følger:

I 2030 skal Norge ha befestet sin posisjon som et foretrukket reisemål for bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser. 

I 2050 skal hovedtyngden av vekst i norsk reiseliv bestå av opplevelser som holder natur- og kulturlandskap intakt. Transport skal være mest mulig klimavennlig. Næringen skal gjennom samarbeid med andre sektorer fremme grønn verdiskaping, inspirere til lave klimagassutslipp og tilby lokale matspesialiteter.

Reiselivet skal arbeid for å markedsføre etter prinsippet «høy avkastning og lav miljøpåvirkning».

Ikon med grønn blomst i vekst
Sertifiseringsordninger

Ved å bli sertifisert innenfor en eller flere ordninger kan din virksomhet signalisere til kunder og andre interessenter at dere tar bærekraft på alvor. 

For å bli sertifisert må man oppfylle ulike objektive kriterier, som deretter kan brukes i kommunikasjons-, og strategiarbeid.  De ulike ordningene er dessuten fine rettesnorer for bærekraftarbeid i bedrifter og kan fungere som en kilde til informasjon og inspirasjon. 


Bærekraftig reisemål er et styringssystem for reisemål som vil jobbe langsiktig med bærekraft. Merket er både en sertifisering og et verktøy for strategiarbeid. Innovasjon Norge tilbyr også delfinansiering for deg som er i prosessen med førstegangskvalifisering. Les mer.

Svanemerket er en kjent sertifiseringsordning innen flere bransjer, og stiller krav til sirkulær økonomi i virksomheter som ønsker å bli sertifiserte. Les mer. 

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for alle typer bedrifter, uavhengig av størrelse, med tilpassede bransjekriterier. Les mer.

ISO 14001 er en internasjonal standardisert miljøsertifisering med retningslinjer for hvordan virksomhet kan jobbe med å redusere sitt miljøavtrykk. Les mer.

Relevante bærekraftsmål for bransjen

Visit Norway har definert fire bærekraftsmål som er spesielt relevante for reiselivsbransjen.

Se også alle bærekraftmålenes relevans til turismenæringen her.

Ikon av grønt hus
Hva kan din bedrift gjøre?

Åtte tiltak som beskriver hva selskapene selv må gjøre for at bransjen skal bevege seg i en grønnere retning:

 • Sette klima og miljø på agendaen. Virksomheten bør utarbeide strategier og tiltak som vil sikre dem mot fremtidige utfordringer og endringene i klimaet. 
 • Iverksette kompetansehevende tiltak for ansatte tilknyttet bærekraft.
 • Miljøsertifisere egen bedrift. Dette inkluderer å kartlegge eget CO2-avtrykk og mulighetene for energieffektivisering.
 • Sikre at utviklingen av reiselivsprodukter og attraksjoner har liten slitasje på lokalsamfunnet og naturen. 
 • Samarbeide med andre reiselivsaktører for å øke presset på myndighetene, og få dem til å tilrettelegge for infrastruktur og andre tiltak som sikrer natur- og kulturverdiene i regionen.
 • Hjelpe bransjen til å utvikle tilbud og attraksjoner som sprer turisttrafikken geografisk og ut fra sesonger. 
 • Frem etterspørsel av: Transportmidler med lave klimagassutslipp. Produkter som oppfyller krav innen miljøsertifisering. Overnatting- og spisesteder med høy kvalitet på bygninger med lavt energiforbruk.
 • Ansvarsfull avfallshåndtering. Med fokus på ombruk, gjenvinning og redusere matsvinn.
Ikon av grønn runding med et lysere grønt hake på.
Hva har andre gjort?

Hotell & Restaurant:

 • Benytte lokale produsenter for innredning av restaurant, lobby og andre rom. 
 • Tilby kortreist mat fra lokale matprodusenter. Bidrar til å styrke lokale aktører og for å sikre seg god kvalitet. 
 • Implementert mindre tallerkener ved matbuffé for å bidra til mindre matsvinn. 

Destinasjoner:

 • Utvidet sesongen ved å tilby tjenester som har gjort at man kan ta imot besøkende gjennom større deler av året. 
 • Som vinterdestinasjon - kan du se på mulighetene for sommeraktiviteter som sykkel, terrengsykling, klatring eller liknende. Dette vil trekker besøkende også på denne årstiden som kan gi muligheter til å bli en helårsdestinasjon.
 • Tilby god informasjon ut til besøkende som minner dem på å være en ansvarlig gjest. 
UNWTO-prinsippene

UNWTO er verdens turismeorganisasjon og har utarbeidet prinsipper for bærekraftig turisme. Disse fungerer som en veileder til en ansvarlig, bærekraftig og universalt tilgjengelig turistnæring i tråd med FNs bærekraftsmål. Ved å aktivt benytte seg av disse prinsippene i valg av både strategi og retning for selskapet vil man i større grad forsikre seg om at driften er i tråd med FNs mål for 2030. UNWTO oppfordrer til implementering av etiske normer som maksimerer turisters sosioøkonomiske bidrag samtidig som man minimerer den negative effekten på miljøet.

Les mer her.

Prøv vår bærekraftguide

Denne guiden er laget for å hjelpe bedrifter å komme i gang med bærekraftarbeidet. Den kan for eksempel brukes som grunnlag for diskusjon under styremøtet, på et personalmøte eller man kan fylle den ut på egen hånd. Dere kan bruke hele eller deler av verktøyet.

Ikon av en lyseblå ring med en grønn sjekkhake inni
Lover og reguleringer

Nylige Stortingsvedtak av relevans for reisenæringen:

 • Vedtak 662: Iverksette tiltak for å få passasjertransporten på hurtigbåt utslippsfri, basert på hydrogen- eller el-batteriteknologi.
 • Vedtak 671: regjeringen skal legge frem sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktige sektorer
 • Vedtak 672: krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er teknisk gjennomførbart, senest innen 2026
 • Vedtak 673: arbeide for internasjonal standard og etablere strategi for landstrøm og ladestrøm i de største havner og cruisehavnene i Norge innen 2025

Hentet fra: stortinget.no

Bransjeavtalen for reduksjon av matsvinn:
Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030. Matsvinn omfatter alle spiselige deler ved maten som kastes. Matsvinn inkluderer også mat som utnyttes som dyrefôr istedenfor tiltenkt formål. 

Ikon av en lyseblå ring med en grønn sjekkhake inni
Mål om et regenerativt reiseliv

Hva menes egentlig med bærekraftig utvikling i norsk reiseliv? 

Et bærekraftig reiseliv arbeider for at turisme skal ha lav påvirkning på natur, miljø og kultur. Det forutsetter et samspill mellom lokalsamfunn og reiselivsaktører for å sikre positiv innvirkning og utvikling. UNWTO definerer bærekraftig reiseliv ut i fra tre hovedkonsepter. Disse er:

 • Bevaring av natur, kultur og miljø
 • Styrking av sosiale verdier
 • Økonomisk levedyktighet

Hva menes med regenerativt reiseliv?

Regenerativt reiseliv handler om å gjøre stedet du besøker bedre enn det var da du kom dit. Det handler om å knytte sammen opplevelse og verdier. Målet er å legge til rette for å skape bedre forhold for lokalbefolkning, besøkende, natur og dyreliv. Noen av prinsippene er:

 • Ærlig drift og service
 • Inkluderende virksomhet for både ansatte og gjester fra alle grupper og samfunn. 
 • Sunne etiske og ansvarlige verdier
 • Transparent kommunikasjon i alle ledd