TINE belønner bærekraft

I januar 2023 innførte TINE et bærekraftstillegg til melkeprodusenter på 2 øre/l. For å motta denne støtten må du kunne vise til klimaberegning i landbrukets klimakalkulator og ha beregnet dyrevelferdsindikator (DVI). Gjør du dette i dag er du kvalifisert til å motta bærekraftstillegget. 

Gi ditt samtykke til TINE her.

Ikon av en lyseblå ring med en grønn sjekkhake inni
Lover og reguleringer innen landbruk

Jordbruksnæringen inngikk i 2019 en avtale med regjeringen hvor det ble satt mål om å redusere utslippene med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021-2030. Dette setter store krav til både næring og samfunn for å finne effektive og klimavennlig løsninger. Omstillingen skal likevel ikke gå på bekostning av norsk matjord, dyrevelferd og dyrehelse. 

Landbruket står derfor overfor endringer og reguleringer. Ha kontroll på hva som gjelder din virksomhet. 

Sjekk ut:

Lovendringer for landbruk.

Lovendringer for skogbruk.

Forskrift om bærekraftig skogbruk. 

Ikon av en lyseblå ring med en grønn sjekkhake inni
De åtte satsningspunktene fra Landbrukets klimaplan

Landbrukets klimaplan er en videreføring av avtalen mellom bransjeorganisasjonene og regjeringen, og angir hvordan næringen samlet sett skal nå klimamålene.


 1. Utrulling av klimakalkulator og økt satsing på klimarådgiving
 2. Mer klimavennlig og bærekraftig fôring, avl og friskere dyr
 3. Fossilfri maskinpark
 4. Fossilfri oppvarming
 5. Bedre bruk av gjødsla og god agronomi
 6. Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i industrielle biogassanlegg
 7. Jorda som karbonlager
 8. Ny klimateknologi revolusjonerer landbruket
Relevante bærekraftsmål for bransjen

Her kan du se hvilke av FNs bærekraftsmål som er spesielt relevante for landbruk.

Landbrukets visjon og mål

Som en av verdens mest klimasmarte matprodusenter har det norske landbruket store ressurser og potensiale for å redusere utslipp. Bransjen har utviklet flere visjoner for næringen frem mot 2050, blant annet en overordnet visjon for bransjen, en visjon for verdiskapning, samt en visjon for klimautslipp og klimagassopptak.

Landbruksnæringen har i tråd med identifiserte trender utviklet en visjon frem mot 2050. Denne visjon tilsier at næringen i 2050 har:

 • En av verdens mest klimasmarte matproduksjoner. 
  • Her er det tiltenkt at bransjen kan benytte seg av Norges unike forutsetninger for å ta i bruk ny teknologi gjennom f.eks. anvendelse av big data i landbruket, maskinlæring og roboter, etc.
 • Null utslipp fra transport og foredling
 • Erstattet fossile råvarer med fornybare i alle typer produkter og prosesser
 • 100% ressursutnyttelse av alle råvarer
 • Utnytte det samlede potensialet for produksjon av biomasse
 • Myndigheter og næringen selv satser offensivt på kunnskaps- og teknologiutvikling slik at Norge beholder posisjonen som en av verdens mest klimasmarte matprodusenter.

Bransjen har som mål at næringen skal ha nesten tredoblet sin omsetning til 650 milliarder NOK innen 2050. Fornybare biologiske ressurser fra jord og skog utgjør fundamentet for konkurransedyktig verdiskapning. Ettersom markedet stadig er mer innrettet mot bærekraftige produkter og produksjonsmetoder er den norske klimaeffektive produksjonen og ledende plante- og dyrehelse grunnlag for verdifullt konkurransefortrinn.

Se side 15 i landbrukets veikart for flere årsaker til at landbruksnæringen er optimistisk med tanke på økt verdiskaping.

Landbruksnæringen har flere ulike mål for deres reduksjon i utslipp fra produksjon:

 • I 2030 har jordbruket redusert biologiske utslipp med 15%
 • Et mål om at alle fossile utslipp skal reduseres med minst 50% i 2030 og være null i 2050.
 • Biomassen fra landbruket kan bidra til reduksjon av klimagassutslipp på 6,7 millioner tonn CO2 i andre samfunnssektorer.


Ikon med grønn blomst i vekst
Hva kan din virksomhet gjøre?

For at bransjen skal nå sine fastsatte klimamål, er det viktig at alle bønder ser på hvilke tiltak de selv kan implementere i egen virksomhet. Det kan være å blant annet:

 • Redusere/optimalisere bruk av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler
 • Benytte norsk fôr fremfor importfôr. Undersøk om det finnes kortreiste alternativer.
 • Redusere bruken av soyabasert fôr, og ikke benytte soya fra regnskogområder.
 • Klimaeffektiv produksjon og drift i hele landbruket ved å eksempelvis elektrifisere maskinparken.
 • Effektivisering og bedret ressursutnyttelse gjennom bruk av teknologiske løsninger.
 • Vurdere biogassanlegg for å utnytte metanen som allerede dannes i det biologiske avfallet.

Eksempel

N2 Applied er et norsk selskap som har utviklet teknologi for å tilføre mer nitrogen til biologisk avfall i landbruket. Løsningen kan bidra til å skape mer effektiv gjødsel og å redusere utslipp av metan og ammoniakk. 

Prøv vår bærekraftguide

Denne guiden er laget for å hjelpe bedrifter å komme i gang med bærekraftarbeidet. Den kan for eksempel brukes som grunnlag for diskusjon under styremøtet, på et personalmøte eller man kan fylle den ut på egen hånd. Dere kan bruke hele eller deler av verktøyet.

Ikon med grønn blomst i vekst
Støtte- og rådgivingsordninger

Det kan være utfordrende å finne ut hvor man skal starte med å gjøre landbruket mer bærekraftig. Heldigvis finnes det flere ordninger som kan hjelpe deg i gang med dette arbeidet.


Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) er Landsbruksdirektoratets tilskuddsordning for utføring av miljøtiltak på egen eller leid jord. Les mer.

Bionova er etablert som en del av Innovasjon Norge, og skal være et verktøy som bidrar til innovasjon og verdiskaping innen bioøkonomien tilknyttet jordbruk-, skogbruk- og havbruksnæringene. Les mer.

Innovasjon Norge gir tilskudd til fornybar energiproduksjon i landbruket. Les mer.

I tillegg tilbyr flere av organisasjonene og samvirkelagene innen landbruk klimarådgiving til sine medlemmer. 

Prøv vår bærekraftguide

Denne guiden er laget for å hjelpe bedrifter å komme i gang med bærekraftarbeidet. Den kan for eksempel brukes som grunnlag for diskusjon under styremøtet, på et personalmøte eller man kan fylle den ut på egen hånd. Dere kan bruke hele eller deler av verktøyet.

Ikon av ulike former i blått og grønt
Sosial bærekraft

Bærekraft handler om mer enn klimagassutslipp. Sosiale forhold tilknyttet arbeid, produksjon og samfunnet er også vesentlig.


Som bonde bør du derfor:

 • Sørge for at eventuelle ansatte og sesongarbeidere har gode arbeidsforhold, og at man ivaretar sine juridiske og moralske plikter som arbeidsgiver.
 • Ved bruk av importerte varer som innsatsfaktorer bør man undersøke at produksjonen foregår under anstendige arbeidsforhold.
 • Bidra til inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt på tvers av etnisiteter, språk og kulturer.

Ikon av lyspære i ulike blåtoner
Smart landbruk - teknologiske hjelpemidler

Landbruksteknologi, også kalt Agritech, er i vinden og det kommer stadig nye produkter og tjenester på markedet som gir bedre ressursutnyttelse.


Klimakalkulatoren er et nyttig digitalt verktøy som er utviklet for landbruksnæringen og den norske bonden. Den gir blant annet en oversikt over nåværende utslipp. Les mer.

Agrilogg er et verktøy for loggføring og rapportering, og kan bidra til bedre ressursbruk, økt sikkerhet og bedre oversikt over gjøremål. Les mer.

Mimiro utvikler og tilbyr digitale produkter som skal hjelpe deg som bonde å forbedre matproduksjonen gjennom effektivisering og bedre beslutningsstøtte. Les mer.

NoFence er et digital gjerdesystem for beitedyr som gir bedre beitestyring. Med god beitestyring kan man unngå at gresset beites helt ned, noe som binder karbon i gresset lenger. Les mer.