Ikon med grønn blomst i vekst
Visjon og mål

Entreprenørbransjen har tatt en sterk posisjon for å sette forutsigbare rammebetingelser for bærekraftig arbeid. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) utformet disse betingelsene for å gi bransjen et kollektivt mål å rette seg mot. 


Bransjens samfunnsoppdrag omhandler:

 • Reduksjon i klimagassutslipp - Det må lønne seg å bestille klimavennlig, både for byggherre og entreprenør. Samt fokus på ombruk og gjenvinning. 
 • Høyere verdiskaping - Virksomheter skal kunne konkurrere med like vilkår slik at næringen bidrar til norsk velferdsutvikling. 
 • Tilstrekkelig kompetanse - må utvikles for å møte næringens nivå for kapasitet og kvalitet. 
 • Høyere yrkesdeltakelse - Næringen er avhengig av mangfold for vekst og utvikling. 
 • Øke innovasjon og omstillingsevne - gjennom materialvalg, byggemetoder og sirkulærøkonomiske tilnærminger som knytter restmateriale og avfall i et tettet kretsløp. Les mer på Grønn Materialguide.
 • Økt samarbeid - De største utslippskildene kan identifiseres tidlig i planleggingsfasen. Hent inn entreprenørene i denne fasen for å sikre kvalitet.

Veikart for bygg- og anleggsnæringen

Ikon med grønn blomst i vekst
Sertifiseringsordning

Ved å bli sertifisert innenfor en eller flere ordninger kan din virksomhet signalisere til kunder og andre interessenter at dere tar bærekraft på alvor. 

For å bli sertifisert må man oppfylle ulike objektive kriterier, som deretter kan brukes i kommunikasjons-, og strategiarbeid.  De ulike ordningene er fine rettesnorer for bærekraftarbeid i bedrifter og kan fungere som en kilde til informasjon og inspirasjon. 

 • Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for alle typer bedrifter, uavhengig av størrelse, med tilpassede bransjekriterier. Les mer.
 • Svanemerket er en kjent sertifiseringsordning innen flere bransjer, og stiller krav til sirkulær økonomi i virksomheter som ønsker å bli sertifiserte. Les mer. 
 • ISO 14001 er en internasjonal standardisert miljøsertifisering med retningslinjer for hvordan virksomhet kan jobbe med å redusere sitt miljøavtrykk. Les mer.
 • BREEAM-NOR er den mest brukte miljøsertifiseringen for bygg i Norge. Den er tilpasset norske forhold, og har fem ulike nivåer. Les mer. Se også BREEAM In-Use for eksisterende bygg.
Relevante bærekraftsmål for bransjen

Her kan du se hvilke av FNs bærekraftsmål som er spesielt relevante for bygg- og anleggsbransjen. 

Ikon av grønn firkant med en lysere grønn ring inni og et sjekkmerket i hvitt
Klima og miljø

I årene fremover blir fokuset på å redusere sin klimapåvirkning stadig viktigere. Dette gjør at det settes krav til å sikre en mest mulig materialeffektiv virksomhet. Der en jobber fremtidsrettet mot en utfasing av helse- og miljøskadelige stoffer.


Forslag til å minimere miljøskader:

 • Bruk av miljøsertifiseringer.
 • Energieffektivisering i produksjon og i det ferdige produkt.
 • Avfallssortering og gjenbruk der dette lar seg gjøre.
 • Stille krav til forretningspartnere om miljøtilpassede løsninger.
Ikon av grønn firkant med en lysere grønn ring inni og et sjekkmerket i hvitt
Beslutninger gjennom miljøbevisste valg

Målet for Sparebanken Møre er å aktivt bidra til at aktørene i markedet jobber for å oppnå klimanøytralitet, øke resurseffektiviteten og gradvis fase ut helse- og miljøskadelige produkter.


 Nå mål og beslutninger ut fra følgende veiledende prinsipper:

 • Sett høye miljømål for å utvikle effektive arbeidsmetoder og stadige forbedringer.
 • Kompetanseutvikling sørger for at medarbeidere har riktig kompetanse innen digitalisering og miljøarbeidet.
 • Ha dialog og oppfølging med kunder, leverandører, myndigheter og andre interessenter - sammen skapes resultater.

Prøv vår bærekraftguide

Denne guiden er laget for å hjelpe bedrifter å komme i gang med bærekraftarbeidet. Den kan for eksempel brukes som grunnlag for diskusjon under styremøtet, på et personalmøte eller man kan fylle den ut på egen hånd. Dere kan bruke hele eller deler av verktøyet.

Ikon av en lyseblå ring med en grønn sjekkhake inni
Lover og reguleringer

Regjeringen har lagt frem en handlingsplan for fossilfrie bygg- og anleggsplasser innen 2025. Det er forventet at handlingsplanen vil stimulere til teknologiutvikling i anleggssektoren. I tillegg har regjeringen tatt i bruk flere virkemiddel for å få fortgang i klimakuttene: 

 • Økt CO2-avgift til 2000kr/tonn. 
 • Satsning på pilotprosjekter.
 • Krav i offentlig innkjøp.
 • Utredning av krav og mål for fossilfrie anleggsplasser.
 • Fastsatt omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel.
Ikon av en lyseblå ring med en grønn sjekkhake inni
Mulige tiltak for å kutte utslipp

Noen generelle tiltak din bedrift kan gjennomføre:

 1. Skru av maskiner som ikke er i bruk. Maskinentreprenørens forbund (MEF) viser til at gravmaskiner går på tomgang opptil 30-50% av arbeidsdagen.
 2. Reduser unødvendig kjøring på byggeplass. 
 3. Vurder mulighetene for å benytte miljø- og klimavennlige materialer.
 4. Se på mulighetene for å bytte fra fossilt drivstoff til biodrivstoff.
 5. Gjenbruk av overflødig kapp. 
Ikon av ulike former i blått og grønt
Sosial bærekraft

Bærekraft handler om mer enn klimagassutslipp - sosiale forhold knyttet til arbeid, produksjon, mennesker og samfunnet er også vesentlig.


HMS Bygg og anlegg en er av de bransjene med flest rapporterte tilfeller av arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Den vanligste årsaken knyttet til dette er fallulykker. De fleste av disse kunne vært unngått med forskriftsmessig sikring, og et viktig tiltak vil derfor være å sørge for at forskriftene blir fulgt og respektert.

Arbeidsforhold - inkludering og mangfold For å være sosial bærekraftig er viktig at din bedrift garanterer alle ansatte har gode arbeidsforhold og at deres rettigheter er ivaretatt, uavhengig av kjønn og nasjonalitet. 

Krav til leverandører Ved bruk av importerte varer som innsatsfaktorer bør man undersøke at produksjonen foregår under anstendige arbeidsforhold, og velge leverandører som også er sosialt bærekraftige.

Åpenhetsloven

Medvirker til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester.

Ikon med grønn blomst i vekst
Bærekraftkrav i offentlige anskaffelser

Stadig flere offentlige aktører stiller strengere krav knyttet til bærekraft i sine anbudsrunder. Det offentlige står for 35% av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringens leveranser (BNL, 2016), og er dermed en viktig kunde for de fleste entreprenører. 


For å skaffe virksomheten din et fortrinn anbefaler vi at du legger en ekstra innsats i:

 • Miljøsertifiseringer er god dokumentasjon på at virksomheten jobber systematisk med bærekraft, og kan utgjøre et konkurransefortrinn i anbudsprosesser.
 • For å kunne levere gode tjenester, er det viktig at ansatte i bedriften har kunnskap og kompetanse om grønne løsninger, sirkularitet og sertifiseringsordninger.
 • Gjør deg kjent med innkjøpsstrategien til kommuner og andre offentlige aktører i ditt markedsområde for å se hvilke kriterier de vektlegger i sine anskaffelser.
 • Sørge for å ha dokumentasjon på plass, slik at man enkelt kan vise byggherre/kunde at man har etablerte rutiner for det de etterspør, for eksempel avfallssortering på byggeplassen. Dette er spesielt viktig dersom man ikke kan vise til noe sertifisering. 
Anbefalte tiltak innen bygg og anlegg

Zero og Nye Veier har kommet med forslag til tiltak bedrifter kan utføre for å kutte utslipp. Forslagene er inndelt i ulike kategorier, avhengig av hvor langt man har kommet, hvilken rolle en har, eller hvilke materialer en bruker i byggeprosjektet.

 • Lag et klimagassbudsjett for prosjektet så tidlig som mulig. Dette vil gi verdifull styringsinformasjon gjennom å synliggjøre utslippskonsekvenser av ulike valg. 
 • Integrer klimatall i sentrale planleggingsverktøy, som f.eks. BIM. 
 • Gi klimagassberegninger tyngde i beslutningsprosesser angående trasévalg. 
 • Samarbeid på tvers av disipliner og roller i tidlig planfase, f.eks. gjennom workshop hvor man vurderer ulike klimatiltak e.l. 
 • Legg til rette for tidliginvolvering av leverandører gjennom f.eks. leverandørutviklingsprogram, leverandørkonferanser, innovative anskaffelser, FOU-prosjekter e.l. 
 • Se etter muligheter for god massebalanse. Jo flere masser som kan brukes i samme prosjekt eller i andre prosjekter i nærområdet, jo mindre behov for transport og lagring av masser utenfor anlegget.
 • Elektrifisering av tunnelrigger.
 • Elektrifisert ventilering av tunnel.
 • Elektriske anleggsmaskiner der det er tilgjengelig.
 • Elektriske borerigger.
 • Bærekraftssertifisert biodrivstoff som ikke er fremstilt fra palmeolje på anleggsmaskiner der utslippsfrie løsninger ikke er tilgjengelige eller konkurransedyktige.
 • Fossilfri betongherding.
 • Enøk-optimalisere vifter og ventilasjon.
 • Bruk en høy andel resirkulert stål i armering. 
 • Benytt stål med lavest mulige utslipp fra produksjonen. 
 • Bruk en andel resirkulert stål også i konstruksjoner.
 • Benytt betong med lavkarbonklasse A, B, pluss eller ekstrem der dette kan leveres. 
 • Benytt lavkarbonbetong og ferdigelementer med lavest mulig klimagassutslipp fra produksjon. 
 • Benytt betong produsert med fornybar energi.
 • Vurdere løsninger for egenproduksjon av strøm til drift av utstyr. 
 • Led-belysning med dimmere i veier og tunneler. 
 • Generelt benytte elektrisk utstyr med lavt strømforbruk. 
 • Benytte så slitesterk asfalt som mulig for å redusere hyppigheten av reasfaltering. 
 • Legg opp til driftstekniske løsninger som optimaliserer logistikk/kjørelengde.
 • Bærekraftig biodrivstoff i forbindelse med massetransport. 
 • Optimalisere og minimere massetransport. 
 • Gjenbruk så mye masser som mulig, så nærme som mulig i samme prosjekt eller i andre prosjekter i nærområdet. 
 • Test og sorter massene for å sikre at høykvalitetsmasser kan gjenbrukes. Enten i linja, eller i andre prosjekter.
 • Elektroniske tennere. 
 • Bedre beregning av sprengningsprofiler for å redusere behovet for sprengning. 
 • Digitalisering av planleggingen. 
 • Bestill sprengstoff med EPD. 
 • Benytte fordemming ved ladning av hull i tunnel for å minimere energitap fra sprengstoff.
 • Optimaliser produksjonen for redusert materialbruk. 
 • Benytt resirkulert asfalt i størst mulig grad. 
 • Benytt asfalt produsert med fornybar energi. 
 • Benytt tørt tilslag for å oppnå god fyringsøkonomi. 
 • Bruk lavtemperaturasfalt. 
 • Se på mulighetene for gjenbruk av masser fra linje til produksjon av asfalten. 
 • Benytt pukk og grus med lavest mulig utslipp fra produksjon. 
 • Sett opp eget asfaltverk på anleggsplassen for å redusere transportavstand. 
 • Benytt fossilfri teknologi til drift av asfaltverk.
Ikon med grønn blomst i vekst
Visste du at...
ENOVA har en rekke støtteordninger for eiendomsbransjen?

Selv om det ofte er penger å spare på å gjøre bygg mer bærekraftige, krever det gjerne investeringer. Ved å søke støtte til prosjekter eller å delta på ENOVAs pilotprosjekter kan bedriftens investeringskostander reduseres. ENOVA har også en veileder for utslippsfrie byggeplasser.

Taksonomi

Taksonomien er EUs klassifiseringssystem for bærekraftige økonomiske aktiviteter, og trådte delvis i kraft i Norge i januar 2022. I henhold til taksonomien kan en økonomisk aktivitet kun regnes som bærekraftig dersom den bidrar vesentlig til minst ett av følgende mål:

 • begrense klimaendringene
 • tilpasning til klimaendringene
 • beskytte vann og marine ressurser
 • sirkulær økonomi 
 • hindre forurensing
 • beskytte og gjenopprette biologisk mangfold og økosystemer

I tillegg kan aktiviteten ikke være til skade for noen av de andre miljømålene, og må oppfylle visse sosiale kriterier.

Selv om taksonomien kun medfører rapporteringsplikt for finansforetak, børsnoterte selskaper og bedrifter med 500 ansatte, vil også mindre bedrifter bli påvirket. 

Virksomheter som omfattes av taksonomien vil stille krav til sine underleverandører om grønne løsninger. Ettersom alle finansforetak omfattes av taksonomien, vil den også legge føringer for utlån og investeringer. 

Byggalliansen tilbyr veiledning i hvordan en kan planlegge og bestille BREEAM-NOR prosjekter slik bygget tilfredsstiller kravene i taksonomien. Ler mer om dette her.

Ikon med grønn blomst i vekst
Taksonomi

Taksonomien er EUs klassifiseringssystem for bærekraftige økonomiske aktiviteter, og trådte delvis i kraft i Norge i januar 2022. I henhold til taksonomien kan en økonomisk aktivitet kun regnes som bærekraftig dersom den bidrar vesentlig til minst ett av følgende mål:

 • begrense klimaendringene
 • tilpasning til klimaendringene
 • beskytte vann og marine ressurser
 • sirkulær økonomi 
 • hindre forurensing
 • beskytte og gjenopprette biologisk mangfold og økosystemer

I tillegg kan aktiviteten ikke være til skade for noen av de andre miljømålene, og må oppfylle visse sosiale kriterier.

Selv om taksonomien kun medfører rapporteringsplikt for finansforetak, børsnoterte selskaper og bedrifter med 500 ansatte, vil også mindre bedrifter bli påvirket. 

Virksomheter som omfattes av taksonomien vil stille krav til sine underleverandører om grønne løsninger. Ettersom alle finansforetak omfattes av taksonomien, vil den også legge føringer for utlån og investeringer. 

Byggalliansen tilbyr veiledning i hvordan en kan planlegge og bestille BREEAM-NOR prosjekter slik bygget tilfredsstiller kravene i taksonomien. Ler mer om dette her.