Ikon med grønn blomst i vekst
Visjon og mål

Regjeringen har et mål om 40 prosent utslippsreduksjon innen 2030. Varehandel og nordmenns forbruk spiller en sentral rolle i arbeidet for å nå dette målet. I samarbeid med flere aktører innen varehandel, har LO-virke utviklet et veikart for næringen frem mot 2050. Visjonen er at innen 2050 har bransjen «tatt en aktiv rolle i å bli fossilfri og klimanøytral, ved å sikre at det kjøpes og brukes produkter som tilfredsstiller miljø- og etiske krav samt å sikre at materialer holdes lengst mulig i kretsløpet uten miljøgifter og unødig avfall». 


2030

 • Resirkulerte materialer er hovedingrediens i produkter 
 • Handelsvirksomheter krever full transparens i verdikjede 
 • Alle varer kan repareres og demonteres for gjenvinning 
 • Alle handelsbedrifter krever fossilfri transport 
 • Samarbeid på kjøpesentre rundt reparasjon, gjenbruk og gjenvinning er vanlig 

2050 

 • 100 prosent fossilfri handel 
 • Ressursbruk og inntjening er frakoblet 
 • Deklarasjon på produkters fotavtrykk 
 • Kun ansvarlige og miljøriktige varer er å få kjøpt 
 • 100 prosent resirkulering 
 • On-demand løsninger dekker individuelle behov 
Ikon med grønn blomst i vekst
Sertifiseringsordninger

Ved å bli sertifisert innenfor en eller flere ordninger kan din virksomhet signalisere til kunder og andre interessenter at dere tar bærekraft på alvor. 

For å bli sertifisert må man oppfylle ulike objektive kriterier, som deretter kan brukes i kommunikasjons-, og strategiarbeid.  De ulike ordningene er dessuten fine rettesnorer for bærekraftarbeid i bedrifter og kan fungere som en kilde til informasjon og inspirasjon. 


 • Svanemerket er en kjent sertifiseringsordning innen flere bransjer, og stiller krav til sirkulær økonomi i virksomheter som ønsker å bli sertifiserte. Les mer. 
 • Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for alle typer bedrifter, uavhengig av størrelse, med tilpassede bransjekriterier. Les mer.
 • ISO 14001 er en internasjonal standardisert miljøsertifisering med retningslinjer for hvordan virksomhet kan jobbe med å redusere sitt miljøavtrykk. Les mer.
 • Fairtrade er en merkeordning for ferdige produkter ment til å veilede forbrukere. Merket viser at alle ledd i verdikjeden, fra råvareprodusenter til forhandlere, har gode betingelser og trygge arbeidsforhold, samt jordbruket er bærekraftig. Les mer.


Relevante bærekraftsmål for bransjen

Her kan du se hvilke av FNs bærekraftsmål som er spesielt relevante for handelsvirksomheter.

Ikon av piler som går i sirkel i ulike blåtoner
Sirkularitet

Regjeringen har i sin rapport Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for sirkulær økonomi identifisert aktiviteter innen varehandel med gode muligheter for økt sirkularitet og økonomisk verdiskapning:


Økt tilbud av:

Produkter som består av resirkulerte/regenerative materialer og som egner seg for resirkulering/kompostering.

Reparasjonstjenester og reservedeler.

Brukte og redesignede produkter.

Leasing, utleie- og deletjenester.

Produkter med lang holdbarhet/varighet som egner seg for ombruk, redesign og reparasjon.


Ikon av piler som går i sirkel i ulike blåtoner
Sirkularitet i praksis

Å bidra til at en større andel av produkter og tjenester når en sluttbruker trenger ikke å være avansert. I denne modulen skal vi se på noen eksempler på nettopp dette


Innen bransjen finner en flere selskap som har tydelige mål og ambisjoner når det kommer til klima og miljøFlere av disse har også utforsket ulike forretningsmodeller for å bli grønnere

Eksempler:

Bergans har opprettet en parkdressavtale, hvor en kan leie en parkdress heller enn å kjøpe den. 

Slettvoll tilbyr leasing av møbler til bedriftsmarkedet. Reststoff fra møbelproduksjonen blir så tatt hånd om av klesmerket Bastante Textile for å lage kvalitetsklær. 

Jernia selger skruer i løsvekt, heller enn i pakninger med et bestemt antall skruer i. 

TooGoodToGo - gjør det enkelt å selge overskuddsmat.


2021_Skjelten_Jørgen Havnesund.jpg
Hva kan din bedrift gjøre?

Veikart for grønn handel, som er utarbeidet av LO og Virke, definerer ti tiltak som små og store handelsvirksomheter bør gjennomføre for at bransjen skal nå sine overordnede målsetninger.


 • Sette klima, miljø og hva dette innebærer for egen virksomhet på styrets, ledelsens og de tillitsvalgtes agenda.
 • Iverksette kompetansehevende tiltak for hele virksomheten innen miljø, bærekraft og sirkulær økonomi.
 • Stille krav til leverandører og etterspørre sertifiserte produkter.
 • Utforske nye forretningsmuligheter innen sirkulære løsninger enten alene eller i samarbeid med andre aktører. Økt verdiskapning trenger ikke bety økt bruk av naturressurser.
 • Veilede, inspirere og promotere attraktive grønne valg overfor kunder gjennom produktutvalg, plassering og kommunikasjon.
 • Redusere ressursbruk i verdikjeden og optimalisere varelageret.
 • Arbeide aktivt med utfasing av miljøgifter.
 • Miljøsertifisere egen virksomhet/butikker.
 • Stille krav om miljøtiltak til utleiere av lokaler, som for eksempel kildesorterings-systemer og energi-effektivisering.
 • Delta i arealplanlegging og byutviklingsprosjekter lokalt.
Prøv vår bærekraftguide

Denne guiden er laget for å hjelpe bedrifter å komme i gang med bærekraftarbeidet. Den kan for eksempel brukes som grunnlag for diskusjon under styremøtet, på et personalmøte eller man kan fylle den ut på egen hånd. Dere kan bruke hele eller deler av verktøyet.

Ikon av grønt hus
Grønne forretningsmuligheter

Det er penger å spare på å bruke færre ressurser og å bruke ressurser på nytt, og penger å tjene på nye tjenester og inntektsområder. Det offentlige vil med de nye reguleringene gå i front med klimaarbeidet ved å stille nye og strengere krav til miljø og etikk i offentlige innkjøp. Dette er viktige signaler til både leverandører, og andre innkjøpere. Etterspørselen etter grønne og etiske produkter vil fremover øke fra de store innkjøperne. 


Ikon med grønn blomst i vekst
Bransjens klimagassutslipp

Isolert sett, sto varehandel for 692 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2015. Det norske klimaregnskapet regner bare inn det avtrykket som oppstår som resultat av produksjon og konsum i Norge. Det avtrykket som skjer ved produksjon av importerte varer, regnes ikke inn. 

Carbon Footprint of Nations anslår at hele 66% av det reelle, globale karbonfotavtrykket fra norsk økonomi stammer fra produksjon i utlandet.

Ikon av en lyseblå ring med en grønn sjekkhake inni
Lover og reguleringer

Regnskapsloven §3-3c - Redegjørelse om samfunnsansvar tilsier at:
“Store foretak skal utarbeide en redegjørelse om samfunnsansvar som minst omhandler miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser. Opplysningene skal gis i det omfang som er nødvendig for å forstå foretakets utvikling, resultat, stilling og konsekvenser av foretakets virksomhet.
 

Ikon av ulike former i blått og grønt
Sosial bærekraft

I Veikart for grønn handel foreslår LO og Virke grep bedrifter kan ta for å bli sosialt bærekraftige:

 • Vurdere medlemsskap i Initativ for etisk handel
 • Kritisk gjennomgang av leverandørkjeden med tanke på å sikre anstendige arbeidsforhold.
 • Delta i partssamarbeid sentralt og lokalt.
 • Vurdere mer langsiktige avtaler med leverandører for å kunne samarbeide om høyere standarder og miljømessig bedre praksis, inkludert merke- og sertifiseringsordninger.
 • Gå i dialog med leverandører for å få oversikt over verdikjede og arbeide mot full transparens.

Åpenhetsloven

Medvirker til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester.